Tác Giả

Hòa Thượng Thích Thiện Hoa


Ăn Chay,

A- Mở Đề Ăn Chay Là Một Phương Pháp Tu Hành Của Người Phật Tử Vấn đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người,.... Xem Tiếp

Ăn Chay,

Vấn đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người, mọi chúng sinh. Nếu sống mà không cần ăn, thì tất cả chúng sinh đều thành thánh cả.... Xem Tiếp

Bát Chánh Đạo,

Trong 37 món trợ đạo, Bát Chánh đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Ðạo đế là người ta liên tưởng đến Bát.... Xem Tiếp

Bát Quan Trai Giới,

Ðức Phật Thích-Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là.... Xem Tiếp

Bát Quan Trai Giới,

A. Mở Đề Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không.... Xem Tiếp

Biện Minh Về Niết Bàn,

Tánh cách của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao thâm, nên hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiển bạc, mà tập quán,.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bản Đồ Tu Phật

Từ lâu không biết bao nhiêu ngƣời, ở ngoài đời cũng nhƣ trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Nhƣ.... Xem Tiếp

Bổn Phận Phật Tử Tại Gia

Người ta sanh ra trên hoàn vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát, thì đã có cái danh,.... Xem Tiếp

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm

Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong.... Xem Tiếp

Duy Thức Học và Nhân Minh Luận

Hỏi: Nhƣ lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả pháp" và sao gọi là "vô.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»