Phật Học Vấn Đáp


Thiên ngoại hữu thiên” có phải là chỉ cõi tây phương? “địa ngoại hữu địa” có phải là chỉ địa ngục?
Thiên ngoại hữu thiên” có phải là chỉ cõi Tây phương? “Địa ngoại hữu địa” có phải là chỉ địa ngục?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 1103

8/6/2022 8:24:09 AM
Thế giới vô cùng vô tận, trên thế giới này còn có thế giới khác, cho nên nói là “thiên ngoại hữu thiên”. Dưới thế giới này còn có thế giới khác, cho nên nói “địa ngoại hữu địa”. Đó là nói có nhiều thế giới chứ không phải chỉ Tây phương cực lạc và địa ngục.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Tây Phương       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật