Phật Học Vấn Đáp

Nếu gặp phải tai họa, không có sự chuẩn bị niệm phật, như vậy có được vãng sanh không?
Ba tiêu chuẩn Tín, Nguyện và Hạnh đầy đủ, nhưng vẫn còn chú trọng vào tâm niệm trong sát na sau cùng lúc lâm chung. Nếu gặp phải tai họa nước lửa hay là tai nạn xe cộ, không có sự chuẩn bị niệm Phật, như vậy có được vãng sanh không?

8/6/2022 6:19:52 AM
Sau khi có thói quen niệm Phật, gặp nạn thì tự nhiên khởi niệm Phật. Chúng ta thấy người ta khi đau khổ thì tự nhiên kêu trời kêu đất, như trời đất ơi! cha mẹ ơi! Đó là do thói quen trong cuộc sống. Niệm Phật thuần thục cũng không như thế hay sao?
 

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Lâm Chung        Vãng Sanh        Nguyện        Hạnh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp