Phật Học Vấn Đáp


Nhất tâm bất loạn tiêu chuẩn quá cao. làm sao mà đạt được?
Đệ tử đọc các tác phẩm về Tịnh độ do các Tổ sư trước tác, có nói rằng người niệm Phật trong ngày đêm mọi thời, bất luận là đi đứng nằm ngồi, phải niệm niệm không rời Phật A Di Đà, công phu như vậy mới có hy vọng vãng sanh Tây phương cực lạc. Nếu không như thế, thất đi một niệm cũng sẽ đọa vào lục đạo luân hồi. Lại nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Kinh A Di Đà thì nói nhất tâm bất loạn. Tiêu chuẩn như vậy, đệ tử còn lâu lắm mới đạt được, vậy thì phải làm sao? Xin chỉ dạy!
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 411

8/5/2022 11:14:34 AM
Cổ đức dạy, muốn biết có vãng sanh hay không thì nên xem Tín, Nguyện của người này; phẩm vị cao thấp thì nên coi công phu của người này sâu hay cạn. Chỉ cần có Tín, Nguyện thì có thể vãng sanh. Tuy nhiên phẩm vị có cao có thấp. Sự tu tập còn cạn cợt mà được vãng sanh thì biết người đó sẽ ở trong hạ phẩm hạ sanh, tuy nhiên cũng được giải thoát rồi, hơn hẳn các cảnh giới của 28 tầng trời. Nhưng như cư sĩ đã nói, ngày đêm không ngừng, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, thì đó là chánh nhân đắc quả thượng phẩm thượng sanh rồi. Nếu không đạt tới trình độ đó, nhưng có Tín, Nguyện và mỗi ngày sáng tối niệm đếm được vài trăm lần danh hiệu Phật cho đến một ngàn thì cũng có thể vãng sanh ở hạ phẩm hay ở trung phẩm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Cực Lạc        Tịnh Độ        Vãng Sanh        Luận       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật