Phật Học Vấn Đáp


Quý Vị có tin chỉ cần dùng một câu nói là có thể độ hết chúng sanh không?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 386

9/9/2022 7:59:29 AM
Bất chấp người ta có tin Phật hay không, hễ gặp người nào thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Hiệu là giống Kim Cang, có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ. Hướng về họ Niệm Phật tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai, có nhân tốt thì sẽ có quả lành.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Chúng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật