Tác Giả

Linh Nham Tùng Thư


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Diệu Liên Đại Sư Khai Thị Tập 1

Thánh Hiệu Phật, Bồ Tát tức là loại thuốc giải độc. Trong lòng có ba độc: Phiền não tham sân si, chỉ.... Xem Tiếp

Diệu Liên Đại Sư Khai Thị Tập 2

Chỗ khổ não của chúng sanh vô phước, vô huệ, đây mới là nghèo hèn thực sự. Chỉ cần gắng công Niệm.... Xem Tiếp