Phật Học Vấn Đáp


Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc?
Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi khác. Cần gì riêng niệm đức Phật A di đà cầu sanh về Cực Lạc?
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ | Xem: 485

8/19/2022 4:23:48 PM

Ở đây có bảy nghĩa:

Một là, vì tâm chúng sanh phần nhiều vẩn đục, tán loạn, nếu niệm khắp cả chư Phật, sẽ khó thành tựu tam muội. Vì vậy, chỉ nên chuyên niệm một đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh, dễ thành tựu vãng sanh.

Hai là, vì đại nguyện từ bi của Phật A di đà vô tận, tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật, cho đến niệm mười tiếng cũng được vãng sanh. Còn các đức Phật khác không có nguyện đó.

Ba là, vì cõi Cực Lạc đủ mọi công đức trang nghiêm thù thắng, khác với những cõi khác. Chúng sanh được sanh về đó dễ tiến đạo hơn.

Bốn là, vì phàm phu không có trí tuệ, nên y theo lời Phật dạy. Cõi Cực Lạc này đã được đức Phật Thích ca khẳng định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển. Chư Phật nhiều như cát sông Hằng thảy đều khen ngợi.

Năm là, nếu những chúng sanh nào không có duyên với Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh ở cõi này, chẳng luận già trẻ, sang hèn, trí ngu…người nào cũng biết có Phật A di đà, bất chợt cũng (thốt ra) niệm một câu A di đà Phật. Thế nên biết, chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A di đà.

Sáu là, thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau. Một là tất cả, tất cả là một, niệm một đức Phật là niệm tất cả chư Phật.

Bảy là, Phật A di đà là Pháp giới tạng thân, nên niệm A di đà Phật là niệm tất cả chư Phật.

Do đó ta chỉ nên chuyên niệm A di đà Phật, nguyện sanh về Cực Lạc, thì sự lợi ích vô cùng to lớn!


Trích từ:  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Cực Lạc        A Di Đà        Chúng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật