Tác Giả

Đại Sư An Thế Cao


Do Vô Minh mà bị trôi dạt trong ba cõi sanh tử,

- Ðiều giác ngộ thứ năm nói đến sự quan trọng của trí tuệ trong vấn đề tu tập và trong công cuộc hóa độ chúng sanh. Trí tuệ cũng là khả năng quán.... Xem Tiếp

Ham Muốn Nhiều Thì Đau Khổ Nhiều,

Ðiều giác ngộ thứ hai nói về nguồn gốc đau khổ là do tham dục. Tham nhiều thì khổ nhiều, người ít tham dục thì không bôn ba tìm kiếm, không tạo nghiệp.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải,

Phật pháp không luận là đại tiểu thừa kinh điển, có thể nói chữ chữ câu câu đều bao hàm vô lượng nghĩa. Lần này nhân vì thời gian chúng ta có hạn,.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải,

Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi dời, hư ngụy không chủ, tâm là nguồn ác, thân là mọi tội, quán.... Xem Tiếp

Kinh Di Giáo,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạt Đà.... Xem Tiếp

Lửa Sanh Tử Bừng Cháy Làm Chúng Sanh Thọ Khổ,

Ðiều thứ tám là điều giác ngộ sau cùng của Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ của Bậc Ðại Nhân. Ðiều giác ngộ này là đỉnh cao của Bồ Tát hạnh, hay nói cách khác.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung

Phàm làm việc gì thích với lòng, hợp với tâm, như ý mãn nguyện, được mọi người lương thiện khen mừng.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Kinh Bát Ðại Nhân Giác do Ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào thời Hậu Hán đời vua Hán.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải

Là đệ tử Phật, phải ngày lẫn đêm, chí tâm tụng niệm, Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân. Bất kể tại.... Xem Tiếp