Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Su-Sai-Khac-Giua-Tanh-Thong-Minh-Hieu-Biet-Cua-Doi-Va-Tri-Tue-Cua-Phat

Sự Sai Khác Giữa Tánh Thông Minh Hiểu Biết Của Đời Và Trí Tuệ Của Phật
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Khi nói đến trí-tuệ, nhiều người tưởng lầm trí tuệ theo nghĩa trong đạo Phật cũng như sự thông minh hiểu biết của thế gian, nhưng chỉ khác là trí-tuệ của Phật rộng rãi, sáng suốt hơn. Thật ra, sự thông minh hiểu biết của thế gian và trí tuệ của Phật có nhiểu điểm sai khác. Do sự sai khác đó, giáo lý kinh điển Phật giáo phân biệt hai thứ trí tuệ: Trí-tuệ thế gian và trí-tuệ trong đạo Phật.

1. Trí tuệ thế gian: là cái biết của thế gian, cái biết còn nhiều sai lầm, sơ sót khiến cho người ta cứ trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường.

Trí-tuệ thế gian có thể chia làm hai thứ:

a. Có thứ thông minh láu lỉnh, thấy rộng biết nhiều, nhưng bất thiện; nó chỉ biết phụng sự cho dục vọng, ích kỹ, thỏa mãn bản ngã hẹp hòi, làm tay sai cho cái ác. Cái biết nầy thật làn nguy hiểm hơn cả cái ngu si nữa, vì nó làm cho con người mất hết cả lương tri, ác hơn cầm thú. Cho nên Đức Phật bảo rằng cái thông minh nầy là một cái nạn lớn trong tám nạn.

b. Có thứ thông minh mẫn tiệp, hiểu biết đâu là thiện nên làm, đâu là ác nên tránh, biết làm những điều lợi ích cho nhân quần xã hội. Tuy thế cái biết này không giúp cho con người thoát ra ngoài vòng khổ não, luân hồi. Vì thế cho nên gọi là trí-tuệ thế gian.

2. Trí-tuệ trong đạo Phật: Có hai thứ:

a. Hữu lậu trí: cái trí chưa có năng lực đoạn các phiền não hữu lậu. Nghĩa là trong lúc ở địa vị phàm phu tu nhơn, tuy dùng trí-tuệ quán sát thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường pháp vô ngã, nhưng rồi lúc nào cũng thấy là tịnh, là vui, là thường là thật ngã, còn bị phiền não hữu lậu lấn áp, không thể phá trừ được.

b. Vô lậu trí: cũng gọi la Bát nhã trí; Trí nầy đã phá trừ các phiền não hữu lậu, đạt đến chỗ rốt ráo thanh tịnh, nhưng chỉ khi đặng thánh quả mới có, trí nầy có hai phần:

 - Về phương diện "thể" tức là căn bản trí, cũng gọi là thật trí, vô phân biệt trí, như lý trí, chơn trí v.v… Kinh nói:"Như Lai dùng căn bản trí (vô phân biệt trí) duyên chơn như, tâm và cảnh không hai, không có năng sở", hay nói:"Dùng thật trí thấy rõ thật tướng của các pháp".

 - Về phương diện "dụng", tức là hậu đắc trí. Sau khi đặng căn bản trí rồi mới có trí nầy, cũng gọi là quyền trí, sai biệt trí. Kinh nói: "Đức Như Lai dùng quyền trí, thấu rõ các pháp sai biệt, giáo hóa chúng sanh".

Trích từ: Tám Quyển Sách Qúy
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Đức Thắng Tải Về
2 Phật Pháp Căn Bản, Hòa Thượng Thích Đức Thắng Tải Về
3 Tám quyển sách qúy, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Tải Về
4 Học Phật Quần Nghi, Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Tải Về
5 Căn Bản Đạo Lộ, Ni Sư Thích Thường Minh Tải Về
6 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Tải Về
7 Học Phật Hành Nghi, Sa Môn Thích Minh Thông Tải Về

Trí Huệ Là Gì...?
Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Trí Huệ
Pháp Sư Đạo Thế

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Phước Báo Và Trí Huệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Trí Huệ Và Pháp Cúng Dường
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ