Tác Giả

Hòa Thượng Thích Nhất Chân


Công Đức Đại Thừa,

Công đức hay phước đức thật ra cũng chỉ là một ý nghĩa với nhau, chẳng qua người đời thì hay dùng chữ phước đức, và trong Đạo lại hay dùng chữ công.... Xem Tiếp

Nghiệp,

Phạn ngữ Karman, vẫn được dịch là Nghiệp, có nghĩa là việc làm. Ðó là một danh từ xuất phát từ ngữ căn kr, có nghĩa là làm, tạo tác, hành động, hoạt.... Xem Tiếp

Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát,

Trong các chùa viện của đại thừa Bắc tông, ngoài tượng Phật bổn sư Thích Ca ra, chúng ta còn thấy tượng các chư Phật khác, và luôn luôn sẽ thấy có các.... Xem Tiếp

Trí Huệ,

Theo đạo Phật, không bao giờ có tâm thức hoạt động mà lại không có cảnh hay đối tượng. Đạo Phật chia thức ra làm sáu lãnh vực giới hạn bởi sáu căn.... Xem Tiếp

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát1. Có ba tên là: 1) Diệu Đức (Văn Thù Sư Lợi) vì có đầy đủ tất cả công đức vi diệu bất khả tư nghị. 2) Diệu Thủ (Mãn Thù Thi Lợi).... Xem Tiếp

Ý nghĩa của bố thí và cúng dường,

Cúng dường và bố thí vốn cùng một nghĩa "cho". Cái gì của mình mà có thể đem ra "cho" người khác, thì gọi là "cho". Cũng cùng một nghĩa, song tùy theo.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Giới Tướng

Giới tướng là gì ? Các trường hợp trì giới và phạm giới, các nguyên tắc định tội nặng nhẹ, cùng các.... Xem Tiếp

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh

Xét kỹ theo (luận) Thập Trụ Tỳ Bà Xa của Bồ Tát Long Thụ có nói: Bồ Tát cầu A Tỳ Bạt Chí (1) thời có.... Xem Tiếp

Kinh Phật Nói Về Danh Hiệu Của Chư Phật

Muốn cầu Thánh quả, trước sám tội lỗi. Ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Nghĩ lại chúng ta.... Xem Tiếp

Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Nước An Lạc, ở trong ba cõi, là do cõi nào nhiếp? Nước An Lạc có mấy loại trang nghiêm mà gọi là.... Xem Tiếp