Phật Học Vấn Đáp

Ngày nay người niệm phật, nếu như tín nguyện kiên cố thì có thể gọi là tham cứu không?
Cổ đức đề cao tham cứu niệm Phật, nhấn mạnh thượng phẩm thượng sanh. Ngày nay người niệm Phật, nếu như tín nguyện kiên cố thì có thể gọi là tham cứu không?

8/6/2022 10:17:48 AM
Tham cứu niệm Phật là Thiền   Tịnh song tu, khai ngộ rồi vãng sanh, tự nhiên là thượng phẩm. Trong kinh nói muốn sanh thượng phẩm thượng sanh phải nên đọc tụng kinh điển Đại thừa. Nhưng điều này đối với hạng người thượng căn mà nói, không phải là hạng người trung căn có thể làm được. Tuy nhiên, chỗ vi diệu của pháp môn Tịnh độ là phổ cập ba căn cơ thượng, trung và hạ. Cần nói rõ vấn đề này để lượng khả năng mà tu hành. Tín nguyện kiên cố thì rất tốt. Nếu như tham cứu niệm Phật mà mất tín nguyện, tu như vậy không tiến bộ mà ngược lại sẽ bị thụt lùi.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Nguyện       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi