Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật với âm thanh lớn thì thấy phật lớn, niệm nhỏ thì thấy phật nhỏ, có đúng vậy không?
Niệm Phật với âm thanh lớn thì thấy Phật lớn, niệm nhỏ thì thấy Phật nhỏ, có đúng vậy không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 507

8/6/2022 10:09:12 AM
Đây chỉ là một phương pháp niệm, niệm lớn tiếng thì có lợi ích, còn các phương pháp khác có ưu điểm riêng.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật