Phật Học Vấn Đáp

Bồ-tát thì không còn cái gọi là ta và vật của ta, lẽ nào có vật chất để cúng dường?
Tụng phẩm Phổ môn Quán Thế Âm Bồ tát đến đoạn: “Bồ tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi nay muốn cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm! Tức thời mở tràng anh lạc châu báu ở cổ giá trị trăm ngàn lượng vàng mà cúng dường” bỗng nhiên tôi sanh tâm nghi hoặc. Bồ tát thì không còn cái gọi là ta và vật của ta, lẽ nào có vật chất để cúng dường?

8/6/2022 8:29:55 AM
Bồ tát quả thực không cần những món đồ đó, cho nên trong các món cúng dường hoằng dương Phật pháp là quý nhất. Ở đây, Bồ tát Quán Thế Âm tùy thuận thế tục mà thể hiện hạnh bố thí. Đế vương ngày xưa giàu có, tiền của nhiều như nước bốn biển nhưng lại còn muốn ngoại quốc cống nạp châu báu vào lúc lễ Tết. Vì lý do này Quán Thế Âm hiện thân làm người mô phạm, bố thí để phá lòng tham lam.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Quán Thế Âm        Bồ Tát        Cúng Dường        Phổ Môn       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi