Phật Học Vấn Đáp

Sự khác nhau giữa 10 niệm và 7 ngày niệm phật nhất tâm bất loạn của pháp niệm phật như thế nào?
Trong kinh có dạy: “Nếu có chúng sanh muốn sanh về cõi nước tôi, thì với sự tín tâm kiên cố niệm mười lần danh hiệu tôi, tôi nhất định sẽ tiếp độ cho họ được vãng sanh. Nếu không được như vậy, tôi quyết sẽ không thành Phật”. Lại có đoạn nói: “Kiên trì niệm danh hiệu Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì nhất định vãng sanh cõi Cực lạc. Tại sao có hai cách trình bày về kết quả của pháp niệm Phật như thế?

8/5/2022 6:56:11 PM
Trước đã nói, tín tâm kiên định thì trong tâm không còn tạp niệm, tin tưởng triệt để. Nếu như đạt được công phu như vậy thì lâm chung nhất định vãng sanh, đâu còn nhất thiết phải niệm đến mười niệm? Sau đó nói rằng nếu kiên trì niệm Phật từ một đến bảy ngày là hy vọng đạt được điều kiện vãng sanh như thế!
 

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Cực Lạc        Vãng Sanh        Thập Niệm        Chúng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi