Phật Học Vấn Đáp


Tại sao có người vừa sinh ra đã có muôn triệu tài sản?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 375

9/9/2022 3:50:42 PM
Bởi vì kiếp trước họ hành đại Bố Thí, kiếp này mới có đại phước báo, tiền bạc chẳng bao giờ đi đường vắng người đâu. Chẳng qua nếu có giàu hơn nữa, vẫn là xoay vần trong sáu đường, chỉ có sanh về Tây Phương mới có thể rốt ráo lìa khổ được vui.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật