Phật Học Vấn Đáp


Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quan trọng là cầu cái gì?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 459

9/9/2022 3:41:02 PM

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái gọi là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu tài được tài, cho đến cầu Đại Niết Bàn cũng được Đại Niết Bàn, cầu thành Phật thì được thành Phật.

Điều quan trọng nhất là phải cầu cho hiện tại việc tu đạo có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thấy kiết tường, lại càng nên cầu Bồ Tát gia hộ cho chúng ta lâm chung sanh về Tây Phương không có chướng ngại.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Quán Thế Âm        Bồ Tát       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật