Phật Học Vấn Đáp


Ăn thịt mà không bỏ việc niệm Phật; ăn chay mà tuyệt chẳng niệm Phật. Hai người ấy ai trội hơn?
Giả sử có hai người, một người ăn thịt mà không bỏ việc niệm Phật; một người ăn chay mà tuyệt chẳng niệm Phật. Hai người ấy ai trội hơn?
Đại Sư Liên Trì | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Minh Thành | Xem: 541

8/18/2022 6:58:15 PM
Bệnh của hai người ấy chỉ là một. Người niệm Phật hơn một chút, hơn người kia vì họ không biết có Phật.

Trích từ:  Tịnh Độ Vựng Ngữ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Ăn Chay       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật