Vô Tướng Là Chân Thật Tướng
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Thích Tâm An

Mọi người đến đây dự Phật thất, chủ yếu là niệm Phật. Có bốn phương pháp niệm Phật: Thật tướng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật và Trì danh niệm Phật. Tu Thật tướng niệm Phật phải có trí tuệ Bát nhã và sự hỗ trợ của phước đức. Thật tướng là vô tướng, vô tướng là thật tướng. Vì phàm phu chúng ta có sự nhận thức mâu thuẫn, cho vô tướng là không có gì, đã không có làm sao nói là chân thật được. Ví như nhà bếp không có gạo làm sao nấu cơm, trong nồi không có cơm thì những người hành đường lấy cơm ở đâu châm thêm cho các bạn? Phàm phu chúng ta cho rằng, đã là vật có sự tướng thì nhất định là có thật, nói như vậy là mê lầm. Phật pháp chân thật là không, vạn pháp tuy là giả tướng, song bản thể cứu cánh của nó là bất khả đắc, không thể thông qua hình tướng mà có thể nhận thức được, phải trải qua quá trình văn, tư, tu mới có thể hội nhập được, không niệm Phật, không giữ giới thì không thể lãnh hội được. Ðó là một điều xin chư vị cần phải chú ý!
 
Trích từ: 7 Ngày Khai Thị Phật Thất

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1, Linh Nham Tùng Thư Tải Về
2 Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2, Linh Nham Tùng Thư Tải Về

Phương Pháp Niệm Phật
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Phương Pháp Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Phật Giáo Có Tin Ở Sám Hối Hay Không...?
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Phương Pháp Tu Hành
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không