Thượng Tọa Thích Minh Thành

1. Chánh Nhân Niệm Phật
2. Chỉ Chuyên Lấy Niệm Phật Làm Chánh Hạnh
3. Chỉ Lấy Niệm Phật Làm Chính
4. Cội Gốc Của Sanh Tử Chính Là Các Thứ Vọng Tưởng Hằng Ngày Của Chúng Ta
5. Đáp Tám Câu Hỏi Tịnh Độ Của Cư Sĩ Cung Tích Viện
6. Đức Phật Nói Pháp Niệm Phật Cho Phụ Vương
7. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ
8. Khuyên Cầu Sanh Tịnh Độ
9. Khuyên Phát Tâm Niệm Phật
10. Khuyên Thật Tâm Niệm Phật
11. Liên Tông Bảo Giám Của Đại Sư Ưu Đàm
12. Người Đời Chẳng Biết Chỗ Vi Diệu Pháp Môn Niệm Phật Cho Là Cạn Cợt
13. Nguyên Do Của Bệnh Tật Phần Nhiều Từ Sát Sinh Mà Ra
14. Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Muốn Rốt Ráo Đại Sự Sanh Tử
15. Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Một Pháp Môn Thâu Nhiếp Trọn Vẹn Trăm Ngàn Pháp Môn
16. Niệm Phật Phải Đầy Đủ Lòng Tin Chân Thật
17. Pháp Môn Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Mong Thấu Suốt Vượt Thoát Sinh Tử
18. Phước Đức Và Công Đức
19. Sao Gọi Là Chánh Hạnh...?
20. Sao Gọi Là Tín Nguyện Hạnh...?
21. Tâm Niệm Rối Bời Chẳng Thể Tự Khống Chế Thì Nên Dụng Tâm Như Thế Nào Để Khỏi Bị Tán Loạn...?
22. Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Trung Phong
23. Tạp Niệm Là Bệnh Niệm Phật Là Thuốc
24. Tham Thiền Cần Phải Lìa Tưởng Niệm Phật Lại Chuyên Tưởng
25. Thập Bất Cầu Hạnh
26. Thuyết Chuyên Tu Và Tạp Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo
27. Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Thiên Như
28. Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê
29. Trích Dẫn Khai Thị Lục Của Đại Sư Quảng Khâm
30. Trích Dẫn Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Chân Ích Nguyện
31. Trích Dẫn Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Giang Vị Nông
32. Trích Dẫn Long Thơ Tịnh Độ Văn Của Cư Sĩ Vương Nhật Hưu
33. Trích Dẫn Những Trước Tác Còn Lại Của Đại Sư Văn Giác
34. Trích Dẫn Pháp Ngữ Của Đại Sư Tĩnh Am
35. Trích Dẫn Pháp Vựng Và Niên Phổ Của Đại Sư Cổ Nham
36. Trích Dẫn Phật Đường Giảng Thoại Của Đại Sư Đạo Nguyên
37. Trích Dẫn Phật Học Trong Toàn Tập Của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
38. Trích Dẫn Tinh Tấn Phật Thất Khai Thị Lục Của Đại Sư Tỉnh Thế
39. Trích Dẫn Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh
40. Từ Bá Lão Nhân Tập Của Đại Sư Đạt Quán
41. Tu Tuệ Ở Chỗ Quán Tâm Tu Phước Ở Nơi Vạn Hạnh
42. Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Ngẫu Ích
43. Văn Khuyên Niệm Phật
44. Văn Khuyên Niệm Phật Phóng Sanh
45. Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Đại Sư Tuân Thức
46. Vọng Tưởng Không Thể Dễ Dàng Nhanh Chóng Trừ Diệt
No Record Found
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Tinh VânVăn Thù Bồ-tát nói: Các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là “vua” trong các pháp môn.
Ấn Quang Đại Sư