Đáp Tám Câu Hỏi Tịnh Độ Của Cư Sĩ Cung Tích Viện
Văn Khuyên Niệm Phật Phóng Sanh
Văn Khuyên Niệm Phật
Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Ngẫu Ích
Sao Gọi Là Tín Nguyện Hạnh...?
Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Một Pháp Môn Thâu Nhiếp Trọn Vẹn Trăm Ngàn Pháp Môn
Niệm Phật Phải Đầy Đủ Lòng Tin Chân Thật
Thuyết Chuyên Tu Và Tạp Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo
Trích Dẫn Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh
Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Đại Sư Tuân Thức
Từ Bá Lão Nhân Tập Của Đại Sư Đạt Quán
Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Trung Phong
Liên Tông Bảo Giám Của Đại Sư Ưu Đàm
Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Thiên Như
Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê
Trích Dẫn Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì
Trích Dẫn Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn
Trích Dẫn Pháp Ngữ Của Đại Sư Tĩnh Am
Trích Dẫn Phật Học Trong Toàn Tập Của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Trích Dẫn Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Giang Vị Nông
Trích Dẫn Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Chân Ích Nguyện
Trích Dẫn Long Thơ Tịnh Độ Văn Của Cư Sĩ Vương Nhật Hưu
Trích Dẫn Tinh Tấn Phật Thất Khai Thị Lục Của Đại Sư Tỉnh Thế
Trích Dẫn Pháp Vựng Và Niên Phổ Của Đại Sư Cổ Nham
Trích Dẫn Những Trước Tác Còn Lại Của Đại Sư Văn Giác
Trích Dẫn Khai Thị Lục Của Đại Sư Quảng Khâm
Trích Dẫn Phật Đường Giảng Thoại Của Đại Sư Đạo Nguyên
No Record Found
Từ địa vị phàm phu cho đến khi thành Phật đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu hiểu sâu nhân quả thì người bậc thượng liền minh tâm kiến tánh, đoạn Hoặc chứng Chân, kẻ bậc hạ cũng có thể sửa lỗi làm lành, mong thành thánh, thành hiền, có ích lớn lao cho thế đạo nhân tâm!
Ấn Quang Đại Sư