Tác Giả

Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn


Bần Tiện,

Gồm năm duyên: Lời dẫn, Chứng minh, Tu-đạt, Bần nhi, Bần nữ . XI.1. Lời dẫn Phàm nghèo giàu sang hèn, đều do nghiệp nhân đời trước; được mất, có.... Xem Tiếp

Báo Ân,

Gồm bốn phần: Dẫn nhập, Báo ân, Vong ân, Kệ tụng kết khuyến. XIII.1. Lời dẫn [67c] Tam bảo có ân rất lớn đối với chúng sinh. Đức Phật là bậc cha.... Xem Tiếp

Chân Thật Vì Sanh Tử Mà Phát Tâm Bồ Đề,

Nếu chân thật vì sanh tử mà phát tâm Bồ-đề, dùng tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Phật thì chỉ mười sáu chữ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới.... Xem Tiếp

Chọn Bạn Kết Giao,

Gồm năm phần: Lời dẫn, Thiện tri thức, Ác tri thức, Mắc nợ, Răn lỗi lầm. XVI.1. Lời dẫn Tột cùng của lý chỉ có thiện và ác. Xét hai con đường.... Xem Tiếp

Địa Ngục,

Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tổng hợp các tên, Thụ quả báo, Thời gian chịu tội, Tên các vị chủ ngục, Cung điện của vua Diêm-la, Nghiệp nhân và khuyên răn.... Xem Tiếp

Dối Trá,

Gồm sáu phần: Lời dẫn, Giả làm thân gần, Dùng độc mưu hại, Giả làm phú quý, Giả làm can đảm, Loài vật dối trá. XXIV.1. Lời dẫn Đạo lớn không.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh

Các tổ sư Tịnh Độ Trung Hoa, khởi đầu là ngài Đàm Loan đều xác định môn xưng niệm danh hiệu Phật.... Xem Tiếp

Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa

Pháp tánh mịt mờ không giới hạn, biển Phật mênh mông chẳng bến bờ. Thế thì Xiển-đề thành Phật là.... Xem Tiếp

Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy

Giáo của đức Thích-ca thật viên thông gom hết vi trần cõi nước khắp hư không, lưới châu của Đế Thích.... Xem Tiếp

Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh

Giải thích: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm là bộ kinh được Quán môn y cứ. Pháp giới quán môn là.... Xem Tiếp