Lục Độ Vạn Hạnh
Bồ Tát Đạo
Bố Thí Là Gì...?
Bố Thí Có Mấy Loại...?
Bố Thí Ba La Mật
Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
Lục Chủng Chấn Động
Bát Nạn Là Gì...?
Tình Ái Là Cội Nguồn Sanh Tử
Nói không có thời gian Để niệm Phật là tự lừa dối mình
Tìm hiểu ý nghĩa Niệm Phật
Những Điều Lầm Lẫn Về Bố Thí
Kinh Hoa Nghiêm Với Pháp Môn Tịnh Độ
Trợ Niệm Là Gì
Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại
Vấn Đề Quỷ Thần
Người Niệm Phật Lâm Chung Chỉ Có Một Niệm Làm Sao Có Thể Vãng Sanh Được...?
Ý Nghĩa Phóng Sinh Tích Cực Hay Tiêu Cực...?
Phóng Sinh Hay Phóng Tử...?
Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
Tiền thân của Cực Lạc Giáo Chủ A Di Ðà Phật
Hoằng Nguyện và Ðại Hạnh
Cực Lạc Thế Giới
Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Vô Ngã Tướng Vô Nhân Tướng Vô Chúng Sinh Tướng Vô Thọ Giả Tướng
Tu Trì Tịnh Nghiệp
Thân Trung Ấm Là Gì...?
Vun Bồi Đạo Đức
Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật Như Thế Nào...?
Chướng Ngại Của Hành Giả
Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật
Khai Thi trì niệm danh hiệu Phật
Tại sao lại niệm Nam mô A mi đà Phật...?
Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
Lược Giải Kinh A Di Đà
Lược Giải Tâm Kinh
Thân Tướng
Danh Hiệu
Ý Nghĩa Của Tu Mót Là Gì...?
Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Niệm Phật
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Văn Thù Sư Lợi Dạy Tu Niệm Phật
Pháp Môn Niệm Phật Là Thắng Phương Tiện Của Như Lai
Mã Minh Đại Sĩ
Long Thọ Bồ Tát
Những Cành Sen Trắng
Quốc Độ
Tọa Thiền Niệm Phật
Làm Thế Nào Để Phật Sự Thành Công Mà Không Bị Vướng Dính Duyên Trần...?
Một Lời Khuyên Để Chúng Con Áp Dụng Tu Hành
Làm Thế Nào Để Vượt Qua Các Vọng Niệm...?
Phổ Hiền Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
Phương Pháp Niệm Phật
Hoa Và Hiếu
Ngu Cái Khôn Và Khôn Cái Ngu
Người Không Dễ Sân Tử Cống Chi Thí
Phật Dạy Bồ Tát Bố Thí Hay Làm Các Việc Lợi Ích Chúng Sanh Đều Không Nên Chấp Tướng
Nhất Chân Nhất Thiết Chân
Phổ Hiền Và Đại Hành
Quán Thế Âm Và Cứu Pháp
Thế Nào Là Tu Hành Biện Đạo...?
Tam Giới Duy Tâm Vạn Pháp Duy Thức Là Thế Nào...?
Phương Pháp Khiến Người Phát Khởi Lòng Tin Về Tịnh Độ Môn Học Nói Rõ Về Việc Thức Tỉnh Và Mê Muội.
Pháp Môn Dễ Tu Học
Bát Khổ
Tam Giới Là Gì...?
Tứ Sanh Là Gì...?
Mười Nghiệp Lành
Huệ Viễn Đại Sư
Đàm Loan Đại Sư
Trí Giả Đại Sư
Đạo Xước Đại Sư
Thiện Đạo Đại Sư
Hoài Cảm Đại Sư
Vĩnh Minh Đại Sư
Từ Giác Đại Sư
Tuân Thức Đại Sư
Từ Chiếu Đại Sư
Hữu Nghiêm Đại Sư
Bốn Môn Niệm Phật
Thuốc Và Bệnh
Phóng Sinh
Phóng Sinh Và Từ Thiện
Xây Tượng Hay Cứu Tế
Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
Cực Lạc Và Ta Bà
Phật Giáo Với Gia Ðình
Pháp Giới Tổng Luận
Ăn Chay
Yếu Nghĩa Về Thập Thiện
Khái Yếu Về Tam Quy
Tử Bá Đại Sư
Triệt Lưu Đại Sư
Đạo Phái Đại Sư
Tỉnh Am Đại Sư
Triệt Ngộ Đại Sư
Quán Thế Âm Bồ Tát
Năm Lượng Phương Tiện Lý Giải
Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Của Bi Trí
Giải Thích Đề Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Giải Thích Nội Dung Bát Nhã Tâm Kinh
Pháp Môn Lễ Sám
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Phạm Vi Cõi Cực Lạc
Đường Lối Tu Tịnh Độ
Trì Danh Niệm Phật
Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh
Diệt Đế (NIRODHA DUKKHA)
Đạo Đế (NIRODHA GAMADUKKHA) - Tứ Niệm Xứ
Tứ Chánh Cần
Tứ Như Ý Túc
Ngũ Căn Ngũ Lực
Thất Bồ Đề Phần
Bát Chánh Đạo
Lược Sứ Đức Phật Di Đà và 48 Đại Nguyện
Tịnh Độ
Lục Hòa
Tứ Nhiếp Pháp
Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
Quán Nhân Duyên
Bốn Món Tâm Vô Lượng
Cơ Tâm
Hiếu Hạnh
Bi Nguyện Độ Tha
Phật Dạy Bồ Tát Độ Sanh Không Nên Chấp Tướng
Phật Dạy Bổ Tát Bố Thí Không Nên Chấp Tướng
Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
Đạo Sư A Di Đà Phật
Quán Thế Âm Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Mã Minh Bồ Tát
Long Thọ Bồ Tát
Thiên Thân Bồ Tát
Sám Hối
Ngũ Giới
Thập Thiện Nghiệp
Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế (ARIYA SACCANI)
Khổ Đế (DUKKHA)
Ý Nghĩa Sướng Khổ Và Niết Bàn Nhìn Theo Quan Điểm Phật Giáo
Những Lời Vàng Về Pháp Môn Niệm Phật
Cảnh Giới Cực Lạc
Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật
So Đời Sống Giữa Cõi Cực Lạc Và Trời Người
Đề Phòng Ma Chướng
Sự Lợi Ích Hiện Thế Về Pháp Môn Niệm Phật
Nhân Qủa
Thiện và Ác
Thập Nhị Nhân Duyên
Để trở thành người phật tử tại gia
Tam Bảo
Quy Y Tam Bảo
Thọ Năm Giới
Trì Năm Giới
Luân Hồi Nghiệp Báo
Nhị Đế Từ Hiện Tượng Đến Bản Thể
Thập Nhị Nhân Duyên
Thiền Định Cho Mọi Giới
Năm Pháp Có Thể Đưa Đến Khổ Đau Hay Hạnh Phúc
Ngộ Khai Đại Sư
Diệu Không Đại Sư
Trí Huệ Và Pháp Cúng Dường
Tội Và Nghiệp
Y Giáo Phụng Hành
Nhân Quả Của Thập Thiện
Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả
Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
Thích Ca Mâu Ni Phật
A Lại Da Thức
Nghiệp
Kiếp
Chủng Tử
Nhận Thức Về Nhân Quả Và Nghiệp
Nhận Thức Về Tái Sanh Chứng Ngộ Vãng Sanh
Muốn Vãng Sanh Về Xứ Cực Lạc Của Phật A Di Đà Có Mấy Điều Kiện...?
Tu Giới
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới
Bát Quan Trai Giới
Ý Nghĩa Thọ Giới
Nội Dung Tám Giới
Tăng Trưởng Thiện Căn
Sơ Lược Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triến Của Mật Giáo
Thiền Tông
Tông Tịnh Độ
Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát
Ý nghĩa của bố thí và cúng dường
Nghiệp
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
Trí Huệ Là Gì...?
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Công Đức Đại Thừa
Khái Yếu Về Ngũ Giới
Luân Hồi Và Nhân Quả
Luân Hồi
Quy Y Tam Bảo
Đạo Phật
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng sanh đến Thành đạo
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn
Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
Vu Lan Bồn
Vô Thường
Thiểu Dục và Tri Túc
Nhân Qủa
Bát Quan Trai Giới
Ăn Chay
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn
Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
Dòng Dõi Đức Phật
Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
Bốn Kỳ Kiết Tập
Kinh Ðiển Đạo Phật
Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
Tiểu Thừa và Đại Thừa
Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
Sự Phát Triển Của Đại Thừa
Chúng Sanh Trong Ba Cõi
Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
Thế Giới Quan Của Đạo Phật
Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
Các Chủng Loại Thế Giới
Biển Thế Giới Hoa Tạng
Ngũ Minh
Ưu Đàm Đại Sư
Thiên Như Đại Sư
Diệu Hiệp Đại Sư
Không Cốc Đại Sư
Tông Bổn Đại Sư
Lời Đề Khóa Tụng Kinh Dược Sư Của Ngọc Lâm Quốc Sư
Hòa Thượng Hải Hiền Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh
Từ Bá Lão Nhân Tập Của Đại Sư Đạt Quán
Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh
Trích Dẫn Những Trước Tác Còn Lại Của Đại Sư Văn Giác
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Sư Bà Hải Triều Âm
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Vọng niệm là bịnh; niệm Phật là thuốc
Trích Dẫn Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Giang Vị Nông
Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
Sao Gọi Là Tín Nguyện Hạnh...?
Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Một Pháp Môn Thâu Nhiếp Trọn Vẹn Trăm Ngàn Pháp Môn
Niệm Phật Phải Đầy Đủ Lòng Tin Chân Thật
Oai Đức Của Câu Niệm Phật
Nhân Duyên Trong Qúa Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
Thuyết Chuyên Tu Và Tạp Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo
Trích Dẫn Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh
Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Đại Sư Tuân Thức
Niệm Phật Có 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai
Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Người Ngu Ăn Muối
Người Ngu Cất Sữa
Trích Dẫn Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
Trích Dẫn Khai Thị Lục Của Đại Sư Quảng Khâm
Trích Dẫn Phật Đường Giảng Thoại Của Đại Sư Đạo Nguyên
Trích Dẫn Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn
Mười Giới Trọng
Tín Nguyện Trì Danh
Kinh
Như Thị Ngã Văn
Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
Trích Dẫn Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Chân Ích Nguyện
Trích Dẫn Long Thơ Tịnh Độ Văn Của Cư Sĩ Vương Nhật Hưu
Người Vợ Giả Chết
Luận Về Bất Thoái Chuyển
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Trung Phong
Liên Tông Bảo Giám Của Đại Sư Ưu Đàm
Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Thiên Như
Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê
Trích Dẫn Pháp Ngữ Của Đại Sư Tĩnh Am
Trích Dẫn Phật Học Trong Toàn Tập Của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Trích Dẫn Tinh Tấn Phật Thất Khai Thị Lục Của Đại Sư Tỉnh Thế
Trích Dẫn Pháp Vựng Và Niên Phổ Của Đại Sư Cổ Nham
Vòng Khổ
Vòng 12 Nhân Duyên
Phải nghĩ đến vô thường vùn vụt
Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên
Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
Nâng Cao Tâm Người Tu Đạo
Giới Thiệu Sơ Lược Về Lão Hòa Thượng Diệu Liên
Tam Chủng Ma
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Thập Nhị Nhân Duyên
Tứ Đại Thiên Vương
Giảng Về Pháp Môn Niệm Phật
Ba điều tối quan trọng lúc lâm chung
Hết thảy pháp môn lấy minh tâm làm cốt yếu
đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
Linh Cảm Của Địa Tạng Bồ Tát
Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
Nhận Định Về Mối Liên Hệ Giữa Tịnh Độ Tông Thiền Tông Và Duy Thức Tông
Nhận Định Về Tha Lực Và Tự Lực
Nhận Định Về Các Cõi Tịnh Độ
Phương Pháp Tu Để Được Vãng Sinh Cực Lạc Quốc Hay Trở Về Với Chân Tâm Bản Tính Của Mình
Đào Sâu Vào Lý Bất Nhị
Nhận Định Về Không Gian Và Thời Gian
Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về pháp môn Niệm Phật
Tịnh Độ Nghi Biện
No Record Found
Bồ Tát lại dạy đại chúng rằng: “Này các đệ tử! Một thân người do cha mẹ sanh ra, cha mẹ nuôi nấng. Ðối với mọi việc làm ăn, các thứ thọ dụng hiện tại của các ông dẫu cho cha mẹ chưa từng cho ông được đồng nào, nhưng thân các ông vẫn là do cha mẹ sanh ra nên mới có được như ngày nay! Trong muôn sự, thân là lớn, thân là gốc. Cứ từ gốc mà suy, chẳng phải là ân cha mẹ khó nói hết được hay chăng? Vì thế Phật dạy: ở bên cha mẹ nói lớn tiếng, nói nặng lời còn mắc vô lượng tội, huống hồ là ngày nay có kẻ còn tệ quá hơn thế nữa!
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát