Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Sư Bà Hải Triều Âm
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Nhân Duyên Trong Qúa Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Thập Nhị Nhân Duyên
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
Tứ Đại Thiên Vương
Kinh
Vọng niệm là bịnh; niệm Phật là thuốc
Tịnh Độ Nghi Biện
Niệm Phật Có 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai
Phải nghĩ đến vô thường vùn vụt
Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
Như Thị Ngã Văn
Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về pháp môn Niệm Phật
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Mười Giới Trọng
Tín Nguyện Trì Danh
Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
Tiền thân của Cực Lạc Giáo Chủ A Di Ðà Phật
Hoằng Nguyện và Ðại Hạnh
Cực Lạc Thế Giới
Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế (ARIYA SACCANI)
Khổ Đế (DUKKHA)
Diệt Đế (NIRODHA DUKKHA)
Ăn Chay
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
Sám Hối
Ngũ Giới
Thập Thiện Nghiệp
Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
Vu Lan Bồn
Vô Thường
Thiểu Dục và Tri Túc
Nhân Qủa
Bát Quan Trai Giới
Luân Hồi Và Nhân Quả
Luân Hồi
Quy Y Tam Bảo
Đạo Phật
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng sanh đến Thành đạo
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn
Phật Giáo Với Gia Ðình
Pháp Giới Tổng Luận
Ăn Chay
Yếu Nghĩa Về Thập Thiện
Khái Yếu Về Tam Quy
Khái Yếu Về Ngũ Giới
Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
Dòng Dõi Đức Phật
Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
Phật Dạy Bồ Tát Bố Thí Hay Làm Các Việc Lợi Ích Chúng Sanh Đều Không Nên Chấp Tướng
Phương Pháp Khiến Người Phát Khởi Lòng Tin Về Tịnh Độ Môn Học Nói Rõ Về Việc Thức Tỉnh Và Mê Muội.
Pháp Môn Dễ Tu Học
Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn
Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
Tứ Nhiếp Pháp
Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
Ngũ Căn Ngũ Lực
Thất Bồ Đề Phần
Bát Chánh Đạo
Lược Sứ Đức Phật Di Đà và 48 Đại Nguyện
Tịnh Độ
Lục Hòa
Phật Dạy Bồ Tát Độ Sanh Không Nên Chấp Tướng
Phật Dạy Bổ Tát Bố Thí Không Nên Chấp Tướng
Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
Đạo Đế (NIRODHA GAMADUKKHA) - Tứ Niệm Xứ
Tứ Chánh Cần
Tứ Như Ý Túc
Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
Các Chủng Loại Thế Giới
Biển Thế Giới Hoa Tạng
Ngũ Minh
Quán Nhân Duyên
Bốn Món Tâm Vô Lượng
Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
Sự Phát Triển Của Đại Thừa
Chúng Sanh Trong Ba Cõi
Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
Thế Giới Quan Của Đạo Phật
Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
Muốn Vãng Sanh Về Xứ Cực Lạc Của Phật A Di Đà Có Mấy Điều Kiện...?
Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
Bốn Kỳ Kiết Tập
Kinh Ðiển Đạo Phật
Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
Tiểu Thừa và Đại Thừa
A Lại Da Thức
Nghiệp
Kiếp
Chủng Tử
Nhận Thức Về Nhân Quả Và Nghiệp
Nhận Thức Về Tái Sanh Chứng Ngộ Vãng Sanh
Nhị Đế Từ Hiện Tượng Đến Bản Thể
Thập Nhị Nhân Duyên
Thiền Định Cho Mọi Giới
Năm Pháp Có Thể Đưa Đến Khổ Đau Hay Hạnh Phúc
Bát Quan Trai Giới
Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Để trở thành người phật tử tại gia
Tam Bảo
Quy Y Tam Bảo
Thọ Năm Giới
Trì Năm Giới
Luân Hồi Nghiệp Báo
Những Lời Vàng Về Pháp Môn Niệm Phật
Cảnh Giới Cực Lạc
Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật
So Đời Sống Giữa Cõi Cực Lạc Và Trời Người
Đề Phòng Ma Chướng
Sự Lợi Ích Hiện Thế Về Pháp Môn Niệm Phật
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Sự Tai Hại Nhất Trên Đời Là Ái Tình Sâu Đậm
Ái dục là gốc của sinh tử
Chướng Ngại Của Hành Giả
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Cực Lạc Và Ta Bà
Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát
Ý nghĩa của bố thí và cúng dường
Nghiệp
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
Trí Huệ Là Gì...?
Lược Giải Tâm Kinh
Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
Phóng Sinh
Phóng Sinh Và Từ Thiện
Xây Tượng Hay Cứu Tế
Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Phạm Vi Cõi Cực Lạc
Đường Lối Tu Tịnh Độ
Trì Danh Niệm Phật
Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Lược Giải Kinh A Di Đà
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật
Khai Thi trì niệm danh hiệu Phật
Tại sao lại niệm Nam mô A mi đà Phật...?
Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
Pháp Môn Lễ Sám
Quốc Độ
Thân Tướng
Danh Hiệu
Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Phổ Hiền Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
Khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Niệm Phật
Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
Văn Thù Sư Lợi Dạy Tu Niệm Phật
Pháp Môn Niệm Phật Là Thắng Phương Tiện Của Như Lai
Mã Minh Đại Sĩ
Long Thọ Bồ Tát
Những Cành Sen Trắng
Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
Lục Độ Vạn Hạnh
Bồ Tát Đạo
Bố Thí Là Gì...?
Bố Thí Có Mấy Loại...?
Bố Thí Ba La Mật
Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
Những Điều Lầm Lẫn Về Bố Thí
Nói không có thời gian Để niệm Phật là tự lừa dối mình
Tìm hiểu ý nghĩa Niệm Phật
Trợ Niệm Là Gì
Tình Ái Là Cội Nguồn Sanh Tử
Vòng Khổ
Vòng 12 Nhân Duyên
Nhân Qủa
Thiện và Ác
Thập Nhị Nhân Duyên
Sơ Lược Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triến Của Mật Giáo
Thiền Tông
Tông Tịnh Độ
Tam Giới Duy Tâm Vạn Pháp Duy Thức Là Thế Nào...?
Ý Nghĩa Phóng Sinh Tích Cực Hay Tiêu Cực...?
Phóng Sinh Hay Phóng Tử...?
đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
Linh Cảm Của Địa Tạng Bồ Tát
Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên
Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
Nâng Cao Tâm Người Tu Đạo
Giới Thiệu Sơ Lược Về Lão Hòa Thượng Diệu Liên
Ba điều tối quan trọng lúc lâm chung
Hết thảy pháp môn lấy minh tâm làm cốt yếu
Phương Pháp Niệm Phật
No Record Found
Trong 48 lời đại nguyện của Ðức A-di-đà, lời đại nguyện thứ 19 nói một cách rõ ràng rằng nếu có người chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước Ngài, lúc lâm chung nhất định Ngài sẽ đến tiếp dẫn. Cho nên, hễ có phát nguyện là quyết định phải được vãng sanh.
Ấn Quang Đại Sư