Tác Giả

1. 93 Kiếp Mới Gặp Lại Con
2. A Lại Da Thức
3. Ăn Chay
4. Ăn Chay
5. Ba Điều Quan Trọng Cho Việc Vãng Sanh
6. Ba Điều Tối Quan Trọng Lúc Lâm Chung
7. Ba Học Giới Định Tuệ
8. Bà Lão Bán Nghèo
9. Ba Mục Tiêu Của Người Học Phật
10. Ba Tư Lương Tín Nguyện Hạnh
11. Bản Và Tích
12. Báo Hiếu Cha Mẹ Bằng Bồ Đề Tâm
13. Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
14. Bát Chánh Đạo
15. Bát Chánh Đạo
16. Bát Khổ
17. Bát Nạn Là Gì...?
18. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
19. Bát Quan Trai Giới
20. Bát Quan Trai Giới
21. Bát Tướng Thành Đạo
22. Bảy Ngày Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Cho Biết Trước Mình Sẽ Vãng Sanh
23. Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh
24. Bi Nguyện Độ Tha
25. Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
26. Biện Minh Về Niết Bàn
27. Biển Thế Giới Hoa Tạng
28. Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
29. Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
30. Bồ Tát
31. Bồ Tát Đạo
32. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
33. Bố Thí
34. Bố Thí Ba La Mật
35. Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
36. Bố Thí Là Gì...?
37. Bố Thí Mắt
38. Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
39. Bốn Kỳ Kiết Tập
40. Bốn Môn Niệm Phật
41. Bốn Món Tâm Vô Lượng
42. Bốn Nguyện Lớn Của Đại Thừa
43. Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia
44. Bốn Pháp Y Cứ
45. Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
46. Bốn Trường Hợp Của Hiệu Lực Cầu Nguyện
47. Các Cách Niệm Phật
48. Các Chủng Loại Thế Giới
49. Các Duyên Ma Khảo
50. Các Loại Tịnh Độ
51. Các Phương Pháp Trì Danh
52. Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi
53. Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
54. Cách Giữ Vững Tâm Không Thối Chuyển
55. Căn Bản Của Sụ Tu Hành Là Giới Định Huệ
56. Căn Bản Phiền Não
57. Cần Gì Phải Niệm Phật Cho Nhọc Sức Lao Hơi...?
58. Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp
59. Cẩn Thận Lúc Lâm Chung
60. Cảnh Giới Chúng Sanh Thọ Mạng Và Tâm Của Chúng Sanh
61. Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
62. Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
63. Cầu An Cầu Siêu Có Thực Được An Siêu...?
64. Cầu Tự
65. Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
66. Chi Túc Thường Lạc
67. Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm
68. Chọn Pháp Môn Trong Thời Đại Văn Minh
69. Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
70. Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
71. Chúng Sanh Trong Ba Cõi
72. Chủng Tử
73. Chướng Ngại Của Hành Giả
74. Chuyện Của Rồng
75. Chuyển Hóa Nghiệp Thức
76. Chuyện Về Cảnh Giới Chúng Sanh
77. Cơ Tâm
78. Có Tám Điều Cốt Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Nên Ghi Nhớ
79. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
80. Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Là Thuộc Trong Tam Giới Hay Ngoài Tam Giới...?
81. Cõi Cực Lạc Là Do Tâm Thức Biến Hiện Ra Hay Thật Có...?
82. Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
83. Công Đức Đại Thừa
84. Công Đức Sáu Chữ Di Đà
85. Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
86. Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Ở Chỗ Nào...?
87. Công Phu Niệm Phật Chẳng Đắc Lực
88. Cứ Tham Thiền Chờ Khi Chứng Được Thần Thông Chừng Ấy Có Thể Đi Về Cực Lạc
89. Cực Lạc Thế Giới
90. Cực Lạc Và Ta Bà
91. Đã Là Phàm Phu Tất Còn Ở Trong Vòng Phiền Não
92. Đã Nói Về Lòng Tin Vậy Xin Hỏi Phải Tin Pháp Gì...?
93. Đặc Tính Và Công Năng Của A Lai Da Thức Trong Pháp Tu Niệm Phật
94. Đại Cương Học Thuyết Nhà Phật
95. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
96. Đại Thế Chí Bồ Tát
97. Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
98. Đàm Loan Đại Sư
99. Danh Hiệu
100. Đạo Đế
101. Đạo Hiếu Giải Thoát
102. Đạo Phái Đại Sư
103. Đạo Phái Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
104. Đạo Phật
105. Đào Sâu Vào Lý Bất Nhị
106. Đạo Sư A Di Đà Phật
107. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
108. Đạo Xước Đại Sư
109. Để trở thành người phật tử tại gia
110. Để Xác Trong Nhà
111. Di Đà Thánh Hiệu Tâm Bất Thối
112. Di Huấn Của Sư Bà Hải Triều Âm
113. Diệt Đế
114. Diệu Hiệp Đại Sư
115. Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
116. Diệu Không Đại Sư
117. Định Nghiệp Trong Phật Giáo
118. Đoạn Nghi Ngờ Sanh Tín Tâm Cầu Vãng Sanh
119. Đoạn Nhân Ta Bà Quyết Sanh Tịnh Độ
120. Đoạn Trừ Sanh Tử Chơn Thật Phú Quý
121. Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
122. Đời Người
123. Đời Sống Chỉ Là Sự Khởi Hành Trở Lại Từ Quá Khứ
124. Đời Sống Ý Nghĩa
125. Đối Trị Dục Nhiễm
126. đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
127. Đôn Đốc Hết Bổn Phận
128. Dòng Dõi Đức Phật
129. Dự Bị Lúc Lâm Chung
130. Dự Tri Thời Chí
131. Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
132. Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Của Bi Trí
133. Đức Thầy Chỉ Đạo
134. Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
135. Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
136. Đường Đi Và Người Dẫn Đường
137. Đường Lên Quả Vị Thập Trụ
138. Đường Lên Thập Địa
139. Đường Sanh Tử Nhiều Nguy Hiểm
140. Đường Về Cõi Tịnh
141. Già Bệnh Chết Mãi Đeo Theo Người Không Chừa Ai Hết
142. Giấc Mộng Đẹp!
143. Giai Đoạn Rèn Tâm Giải Thoát
144. Giai Đoạn Trao Dồi Thiện Tâm
145. Giải Thích Đề Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
146. Giải Thích Nội Dung Bát Nhã Tâm Kinh
147. Giảng Về Pháp Môn Niệm Phật
148. Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
149. Giới Không Phóng Sinh
150. Giới Luật Là Thọ Mạng Của Phật Pháp
12345


TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật đã dạy: “Trong đời vị lai, khi Kinh đạo diệt hết, Ta dùng lòng từ bi đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại trong một trăm năm, chúng sanh nào gặp được kinh này, đều có thể được độ thoát như ý sở nguyện”.
Ấn Quang Đại Sư