Tác Giả

1. 93 Kiếp Mới Gặp Lại Con
2. A Lại Da Thức
3. Ăn Chay
4. Ăn Chay
5. Ba Điều Quan Trọng Cho Việc Vãng Sanh
6. Ba Điều Tối Quan Trọng Lúc Lâm Chung
7. Ba Học Giới Định Tuệ
8. Bà Lão Bán Nghèo
9. Ba Mục Tiêu Của Người Học Phật
10. Ba Tư Lương Tín Nguyện Hạnh
11. Bản Và Tích
12. Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp Hay Không ?
13. Bát Chánh Đạo
14. Bát Chánh Đạo
15. Bát Khổ
16. Bát Nạn Là Gì...?
17. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
18. Bát Quan Trai Giới
19. Bát Quan Trai Giới
20. Bảy Ngày Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Cho Biết Trước Mình Sẽ Vãng Sanh
21. Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh
22. Bi Nguyện Độ Tha
23. Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
24. Biện Minh Về Niết Bàn
25. Biển Thế Giới Hoa Tạng
26. Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
27. Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
28. Bồ Tát
29. Bồ Tát Đạo
30. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ
31. Bố Thí
32. Bố Thí Ba La Mật
33. Bố Thí Không Chấp Tướng Phước Nhiều Như Mười Phương Hư Không
34. Bố Thí Là Gì...?
35. Bố Thí Mắt
36. Bố Thí Và Sáu Ba La Mật
37. Bốn Kỳ Kiết Tập
38. Bốn Môn Niệm Phật
39. Bốn Món Tâm Vô Lượng
40. Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia
41. Bổn Phật Của Phật Tử Tại Gia
42. Bốn Trường Hợp Của Hiệu Lực Cầu Nguyện
43. Các Cách Niệm Phật
44. Các Chủng Loại Thế Giới
45. Các Duyên Ma Khảo
46. Các Loại Tịnh Độ
47. Các Phương Pháp Trì Danh
48. Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi
49. Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
50. Cách Giữ Vững Tâm Không Thối Chuyển
51. Căn Bản Của Sụ Tu Hành Là Giới Định Huệ
52. Căn Bản Phiền Não
53. Cần Gì Phải Niệm Phật Cho Nhọc Sức Lao Hơi...?
54. Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp
55. Cẩn Thận Lúc Lâm Chung
56. Cảnh Giới Chúng Sanh Thọ Mạng Và Tâm Của Chúng Sanh
57. Cảnh Giới Tịnh Độ Môi Trường Tu Học Hoàn Hảo
58. Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
59. Cầu An Cầu Siêu Có Thực Được An Siêu...?
60. Cầu Tự
61. Chỉ Rõ Công Phu Niệm Phật
62. Chi Túc Thường Lạc
63. Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm
64. Chọn Pháp Môn Trong Thời Đại Văn Minh
65. Chư Ðại Bồ Tát khuyên người Niệm Phật và Nguyện Sanh
66. Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
67. Chúng Sanh Trong Ba Cõi
68. Chủng Tử
69. Chướng Ngại Của Hành Giả
70. Chuyện Của Rồng
71. Chuyển Hóa Nghiệp Thức
72. Chuyện Về Cảnh Giới Chúng Sanh
73. Cơ Tâm
74. Có Tám Điều Cốt Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Nên Ghi Nhớ
75. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
76. Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Là Thuộc Trong Tam Giới Hay Ngoài Tam Giới...?
77. Cõi Cực Lạc Là Do Tâm Thức Biến Hiện Ra Hay Thật Có...?
78. Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
79. Công Đức Đại Thừa
80. Công Đức Sáu Chữ Di Đà
81. Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
82. Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Ở Chỗ Nào...?
83. Cứ Tham Thiền Chờ Khi Chứng Được Thần Thông Chừng Ấy Có Thể Đi Về Cực Lạc
84. Cực Lạc Thế Giới
85. Cực Lạc Và Ta Bà
86. Đã Là Phàm Phu Tất Còn Ở Trong Vòng Phiền Não
87. Đã Nói Về Lòng Tin Vậy Xin Hỏi Phải Tin Pháp Gì...?
88. Đặc Tính Và Công Năng Của A Lai Da Thức Trong Pháp Tu Niệm Phật
89. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
90. Đại Thế Chí Bồ Tát
91. Đại Thế Chí Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
92. Đàm Loan Đại Sư
93. Danh Hiệu
94. Đạo Đế
95. Đạo Phái Đại Sư
96. Đạo Phái Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
97. Đạo Phật
98. Đào Sâu Vào Lý Bất Nhị
99. Đạo Sư A Di Đà Phật
100. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
101. Đạo Xước Đại Sư
102. Để trở thành người phật tử tại gia
103. Để Xác Trong Nhà
104. Di Đà Thánh Hiệu Tâm Bất Thối
105. Di Huấn Của Sư Bà Hải Triều Âm
106. Diệt Đế
107. Diệu Hiệp Đại Sư
108. Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
109. Diệu Không Đại Sư
110. Định Nghiệp Trong Phật Giáo
111. Đoạn Nghi Ngờ Sanh Tín Tâm Cầu Vãng Sanh
112. Đoạn Nhân Ta Bà Quyết Sanh Tịnh Độ
113. Đoạn Trừ Sanh Tử Chơn Thật Phú Quý
114. Đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng
115. Đời Người
116. Đời Sống Ý Nghĩa
117. Đối Trị Dục Nhiễm
118. đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết
119. Đôn Đốc Hết Bổn Phận
120. Dòng Dõi Đức Phật
121. Dự Bị Lúc Lâm Chung
122. Dự Tri Thời Chí
123. Đức Phổ Hiền Dạy Tu Niệm Phật Tam Muội
124. Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Của Bi Trí
125. Đức Thầy Chỉ Đạo
126. Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
127. Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
128. Đường Đi Và Người Dẫn Đường
129. Đường Sanh Tử Nhiều Nguy Hiểm
130. Đường Về Cõi Tịnh
131. Già Bệnh Chết Mãi Đeo Theo Người Không Chừa Ai Hết
132. Giai Đoạn Rèn Tâm Giải Thoát
133. Giai Đoạn Trao Dồi Thiện Tâm
134. Giải Thích Đề Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
135. Giải Thích Nội Dung Bát Nhã Tâm Kinh
136. Giảng Về Pháp Môn Niệm Phật
137. Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
138. Giới Không Phóng Sinh
139. Giới Luật Là Thọ Mạng Của Phật Pháp
140. Giới Thiệu Giản Lược Duy Thức Học
141. Giới Thiệu Sơ Lược Về Lão Hòa Thượng Diệu Liên
142. Hà Tất Phải Khăng Khăng Niệm Phật Cầu Về Cực Lạc Làm Chi...?
143. Hai Môn Nhị Môn
144. Hạnh Nguyện Của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
145. Hạnh Nguyện Địa Tạng Bồ Tát
146. Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
147. Hành Trang Tịnh Độ
148. Hạt Minh Châu Và Cây Tích Trượng Bồ Tát Địa Tạng Cầm Có Ý Nghĩa Gì...?
149. Hết thảy pháp môn lấy minh tâm làm cốt yếu
150. Hiếu Đạo Rốt Ráo Là Con Đường Giải Thoát
151. Hiếu Hạnh
152. Hoa Thiên
153. Hòa Thượng Hải Hiền Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh
154. Hòa Thượng Thích Giác Khang
155. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
156. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị Tu Hành
157. Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật Như Thế Nào...?
158. Hoa Và Hiếu
159. Hoài Cảm Đại Sư
160. Hoằng Nguyện và Ðại Hạnh
161. Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
162. Huệ Viễn Đại Sư
163. Hữu Nghiêm Đại Sư
164. Hữu Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
165. Kẻ Nghèo Và Bất Hạnh Nhất
166. Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
167. Kẻ Trộm Bảo Y
168. Kết Quả Của Tất Cả Phương Pháp Niệm Phật Là Gì...?
169. Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế (ARIYA SACCANI)
170. Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về pháp môn Niệm Phật
171. Khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Niệm Phật
172. Khai Thi trì niệm danh hiệu Phật
173. Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
174. Khai Thị Về Việc Tụng Kinh Và Niệm Phật
175. Khái Yếu Về Ngũ Giới
176. Khái Yếu Về Tam Quy
177. Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân
178. Khổ Đế
179. Khổ Đế
180. Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
181. Không Cốc Đại Sư
182. Không Cốc Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
183. Không Sanh Về Tịnh Độ Tất Phải Đọa Ác Đạo
184. Kiếp
185. Kinh
186. Kinh Ðiển Đạo Phật
187. Kinh Hoa Nghiêm Với Pháp Môn Tịnh Độ
188. Làm Thế Nào Để Phát Lòng Bồ Đề
189. Làm Thế Nào Để Phật Sự Thành Công Mà Không Bị Vướng Dính Duyên Trần...?
190. Làm Thế Nào Để Thành Mãn Bồ Đề Tâm
191. Làm Thế Nào Để Vượt Qua Các Vọng Niệm...?
192. Làm Thế Nào Để Vượt Qua Được Những Phiền Não Và Nghiệp Chướng...?
193. Làm Thế Nào Niệm Được Bền Lâu...?
194. Lạy Phật Như Thế Nào Để Được Nhiều Lợi Ích
195. Liên Tông Bảo Giám Của Đại Sư Ưu Đàm
196. Linh Cảm Của Địa Tạng Bồ Tát
197. Lời Đề Khóa Tụng Kinh Dược Sư Của Ngọc Lâm Quốc Sư
198. Lời Di Huấn Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
199. Lời Thề Chớ Vội Buông Ra Khi Chưa Hiểu Nghiệp Báo Của Nó
200. Lời Vàng Của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Để Lại Cho Đời
201. Long Thọ Bồ Tát
202. Long Thọ Bồ Tát
203. Luân Hồi
204. Luân Hồi
205. Luân Hồi
206. Luân Hồi Nghiệp Báo
207. Luân Hồi Và Nhân Quả
208. Luận Về Bất Thoái Chuyển
209. Luật Nhân Qủa
210. Luật Nhân Quả Có Công Bằng Không...?
211. Lục Chủng Chấn Động
212. Lục Độ Vạn Hạnh
213. Lục Hòa
214. Lục Nhập Là Gì...?
215. Lược Giải Kinh A Di Đà
216. Lược Giải Tâm Kinh
217. Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và 48 Đại Nguyện
218. Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng sanh đến Thành đạo
219. Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Thành đạo đến nhập Niết bàn
220. Lý Do Phải Làm Lành Lánh Dữ Và Phải Nguyện Sanh Tịnh Độ
221. Lý Nhân Quả
222. Lý Vô Thường Vô Ngã
223. Mã Minh Bồ Tát
224. Mã Minh Đại Sĩ
225. Mang Nghiệp Đi
226. Môn Tịnh Độ Là Pháp Sơ Cơ Chỉ Để Cho Kẻ Ngu Dốt
227. Một Bổn Phận Thiêng Liêng Và Cấp Bách
228. Một Lời Khuyên Để Chúng Con Áp Dụng Tu Hành
229. Một Sự Thật Linh Nghiệm Của Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật
230. Một Viễn Ảnh Không Xa
231. Mười Giới Trọng
232. Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
233. Mười Nghiệp Lành
234. Mười Niệm Tất Vãng Sanh
235. Mười Niệm Vãng Sanh
236. Mười Pháp Chỉ Quán Trị Bệnh
237. Mười Phương Thức Trì Danh
238. Mười Phương Tịnh Độ Và Đâu Suất Tịnh Độ
239. Mượn Cảnh Mộng Đạt Thật Tướng
240. Muốn Được Nhất Tâm Bất Loạn Nghĩa Là Muốn Tu Pháp Môn Niệm Phật Thì Phải Làm Thế Nào...?
241. Muốn Niệm Phật Được Quy Nhất
242. Muốn Vãng Sanh Về Xứ Cực Lạc Của Phật A Di Đà Có Mấy Điều Kiện...?
243. Năm Lượng Phương Tiện Lý Giải
244. Năm Pháp Có Thể Đưa Đến Khổ Đau Hay Hạnh Phúc
245. Nâng Cao Tâm Người Tu Đạo
246. Năng Lực Cầu Nguyện
247. Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
248. Nên Niệm Phật Tinh Thuần Đừng Tham Nhiều
249. Nghi Thức Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội
250. Nghĩa Lý Tụng Niệm
251. Nghiệp
252. Nghiệp
253. Nghiệp
254. Nghiệp Tích Lũy
255. Ngộ Khai Đại Sư
256. Ngộ Khai Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
257. Ngoài Sự Nỗ Lực Tu Tập Của Bản Thân Thì Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Nương Vào Tha Lực Như Thế Nào...?
258. Ngốc Tử Khen Cha
259. Ngu Cái Khôn Và Khôn Cái Ngu
260. Ngũ Căn Ngũ Lực
261. Ngũ Căn Ngũ Lực
262. Ngũ Giới
263. Ngũ Minh
264. Ngũ Phần Hương Là Gì...?
265. Ngũ Uẩn Nghĩa Là Gì...?
266. Người Cư Sĩ Tại Gia
267. Người Học Phật Thời Nay Thích Viễn Vong Không Tưởng Hơn Là Thực Hành
268. Người Không Dễ Sân Tử Cống Chi Thí
269. Người Ngu Ăn Muối
270. Người Ngu Cất Sữa
271. Người Niệm Phật Lâm Chung Chỉ Có Một Niệm Làm Sao Có Thể Vãng Sanh Được...?
272. Người Phât Tử Phải Nuôi Tánh Từ Bi Như Thế Nào Trong Đời Sống Hàng Ngày
273. Người Vợ Giả Chết
274. Nguyên Nhân Của Đau Khổ Là Gì...?
275. Nhận Định Về Các Cõi Tịnh Độ
276. Nhận Định Về Không Gian Và Thời Gian
277. Nhận Định Về Mối Liên Hệ Giữa Tịnh Độ Tông Thiền Tông Và Duy Thức Tông
278. Nhận Định Về Tha Lực Và Tự Lực
279. Nhân Duyên Trong Qúa Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
280. Nhân Qủa
281. Nhân Qủa
282. Nhân Quả Của Thập Thiện
283. Nhân Sinh Quan Phật Giáo
284. Nhận Thức Nguồn Gốc Của Bệnh Tật
285. Nhận Thức Về Nhân Quả Và Nghiệp
286. Nhận Thức Về Tái Sanh Chứng Ngộ Vãng Sanh
287. Nhất Chân Nhất Thiết Chân
288. Nhất Tâm Bất Loạn Là Gì Mà Có Những Kết Quả Vĩ Đại Đáng Lẽ Phải Do Bồ Tát Vạn Hạnh Mới Hoàn Thành Như Vậy...?
289. Nhị Đế
290. Nhị Đế Từ Hiện Tượng Đến Bản Thể
291. Nhìn Thấu Buông Xuống Tự Tại Tùy Duyên
292. Như Thị Ngã Văn
293. Những Cành Sen Trắng
294. Những Điều Cần Biết Khi Tịnh Tọa Niệm Phật
295. Những Điều Làm Giảm Phá Niềm Tin
296. Những Điều Lầm Lẫn Về Bố Thí
297. Nhưng Đức Tánh Của Phật Là Gì...?
298. Những Huấn Thị Về Bồ Đề Tâm
299. Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ
300. Những Tương Quan Giữa Nhân Và Quả
301. Niệm Phật
302. Niệm Phật A Di Đà Cầu Siêu Bạt Độ Chư Hương Linh
303. Niệm Phật Cần Phải Dụng Tâm
304. Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Một Pháp Môn Thâu Nhiếp Trọn Vẹn Trăm Ngàn Pháp Môn
305. Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Cần Phải Ăn Chay
306. Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Cần Thọ Quy Giới
307. Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Là Tự Mình Trở Về Nhà
308. Niệm Phật Chớ Sợ Cười Đừng Chờ Hẹn
309. Niệm Phật Chưa Được Nhứt Tâm Bất Loạn Có Được Vãng Sanh Không...?
310. Niệm Phật Có 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai
311. Niệm Phật Có Phải Là Tà Vọng Chăng...?
312. Niệm Phật Để Tìm Lại Chính Mình
313. Niệm Phật Đoạn Sanh Tử
314. Niệm Phật Nghĩa Là Gì...?
315. Niệm Phật Nhưng Còn Ăn Mặn Có Được Vãng Sanh Không...?
316. Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
317. Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc
318. Niệm Phật Phải Đầy Đủ Lòng Tin Chân Thật
319. Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
320. Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
321. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
322. Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
323. Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
324. Niệm Phật Phải Nhất Tâm
325. Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
326. Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
327. Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
328. Niệm Phật Phương Pháp Dễ Tu
329. Niệm Phật Sanh Tây Đạt Tam Bất Thối
330. Niệm Phật Thành Phật
331. Niệm Phật Tiêu Tội Chướng Phước Tuệ Sanh
332. Niệm Phật Trong Bát Chánh Đạo
333. Niệm Phật Trong Giấc Mộng
334. Niệm Phật Trong Tạp Niệm
335. Niệm Phật Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm
336. Niệm Phật Tức Niệm Tâm
337. Niệm Phật Và Trị Liệu
338. Niệm Phật Với Ngũ Căn
339. Niệm Phật Với Ngũ Lực
340. Niệm Phật Với Thất Giác Chi
341. Niệm Phật Với Tứ Chánh Cần
342. Niệm Phật Với Tứ Như Ý Túc
343. Niệm Phật Với Tứ Niệm Xứ
344. Niệm Phật Với Tuổi Trẻ
345. Niệm Thánh Hiệu Di Đà Là Gây Nhân Phật
346. Niềm Tin Và Lòng Thành Hướng Về Phật Dược Sư
347. Nội Dung Tám Giới
348. Nói không có thời gian Để niệm Phật là tự lừa dối mình
349. Oai Đức Của Câu Niệm Phật
350. Phải Diệt Niệm Buồn Chán
351. Phải nghĩ đến vô thường vùn vụt
352. Phải Nhớ Chí Nguyện Để Tinh Tấn
353. Phạm Vi Cõi Cực Lạc
354. Pháp Giới Tổng Luận
355. Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
356. Pháp Lục Hòa
357. Pháp Môn Dễ Tu Học
358. Pháp Môn Lạy Phật
359. Pháp Môn Lễ Sám
360. Pháp Môn Niệm Phật Dành Cho Người Mê Tín Và Căn Cơ Thấp...?
361. Pháp Môn Niệm Phật Là Thắng Phương Tiện Của Như Lai
362. Pháp Môn Niệm Phật Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy
363. Pháp Môn Thoát Sanh Tử Trong Một Đời
364. Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên
365. Pháp Tu Tịnh Độ
366. Phật Dạy Bồ Tát Bố Thí Hay Làm Các Việc Lợi Ích Chúng Sanh Đều Không Nên Chấp Tướng
367. Phật Dạy Bổ Tát Bố Thí Không Nên Chấp Tướng
368. Phật Dạy Bồ Tát Độ Sanh Không Nên Chấp Tướng
369. Phật Giáo Có Tin Ở Sám Hối Hay Không...?
370. Phật Giáo Với Gia Ðình
371. Phát Nguyện Thọ Bồ Tát Thập Thiện Giới Nguyện Lực Sẽ Được Vô Cùng
372. Phật Thuyết A Di Đà Kinh
373. Phổ Hiền Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
374. Phổ Hiền Và Đại Hành
375. Phóng Sinh
376. Phóng Sinh Hay Phóng Tử...?
377. Phóng Sinh Và Từ Thiện
378. Phước Đức Và Công Đức
379. Phước Là Do Bao Nhiêu Đời Kiếp Tu Hành Mà Có Được
380. Phương Diện Khai Tâm
381. Phương Pháp Đối Trị Sân
382. Phương Pháp Khiến Người Phát Khởi Lòng Tin Về Tịnh Độ Môn Học Nói Rõ Về Việc Thức Tỉnh Và Mê Muội.
383. Phương Pháp Nào Bên Cạnh Pháp Niệm Phật Nào Giúp Hành Giả Mau Đạt Đến Trạng Thái Nhất Tâm
384. Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật
385. Phương Pháp Tu Để Được Vãng Sinh Cực Lạc Quốc Hay Trở Về Với Chân Tâm Bản Tính Của Mình
386. Quán Bất Tịnh
387. Quán Nhân Duyên
388. Quan Niệm Thế Giới Địa Ngục
389. Quán Pháp Vô Ngã
390. Quán Tâm Vô Thường
391. Quán Thân Bất Tịnh
392. Quán Thế Âm Bồ Tát
393. Quán Thế Âm Bồ Tát
394. Quán Thế Âm Và Cứu Pháp
395. Quán Thọ Thị Khổ
396. Quốc Độ
397. Quy Y Tam Bảo
398. Quy Y Tam Bảo
399. Rộng Tu Công Đức Hồi Hướng Quả Vãng Sanh
400. Sám Hối
401. Sám Hối
402. Sám Hối
403. Sám Hối Được Vãng Sinh
404. Sanh Thân Báo Thân Và Pháp Thân Phật
405. Sanh Tử Sự Đại
406. Sao Gọi Là Tín Nguyện Hạnh...?
407. Sáu Chữ Di Đà Diệt Trừ Ngũ Dục
408. Sơ Lược Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triến Của Mật Giáo
409. So Sánh Ba Phương Pháp Niệm Phật
410. Sư Bà Hải Triều Âm
411. Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại
412. Sư Ông Vừa Dạy Niệm Tam Bảo Vậy Trọng Tâm Của Pháp Niệm Này Là Gì...?
413. Sự Phát Triển Của Đại Thừa
414. Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
415. Sự Sai Khác Giữa Tánh Thông Minh Hiểu Biết Của Đời Và Trí Tuệ Của Phật
416. Sự Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Đời Sống Ý Nghĩa
417. Sự Thực Hành Tối Thiểu Của Một Phật Tử
418. Sự Trọng Yếu Của Lòng Tin
419. Suy Tư Về Phật Pháp Qua Ba Thời Kỳ Chánh Pháp Tượng Pháp Mạt Pháp
420. Ta Bà Là Thế Giới Mộng Cảnh
421. Ta Thấy Người Khác Chết Trong Lòng Nóng Xót Xa
422. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn Giảng Nghĩa
423. Tại sao lại niệm Nam mô A mi đà Phật...?
424. Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát
425. Tam Bảo
426. Tam Chủng Ma
427. Tam Giới Duy Tâm Vạn Pháp Duy Thức Là Thế Nào...?
428. Tam Giới Là Gì...?
429. Tám Mối Khổ Lớn
430. Tâm Rời Phật Hiệu Nghiệp Ác Liền Kề
431. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
432. Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Trung Phong
433. Tam Vô Lậu Học Giới Định Tuệ
434. Tâm Vương
435. Tán Tâm Niệm Phật Vẫn Có Công Hiệu
436. Tăng Trưởng Thiện Căn
437. Tập Đế
438. Tất Cả Pháp Hữu Vi Như Mộng Huyễn Bóng Bọt Thế Thì Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
439. Tất Cả Phật Tử Đều Nguyện Vãng Sinh Về Thế Giới Cực Lạc Hay Không...?
440. Tha Lực Và Tự Lực
441. Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh Đạo Nghiệp Viên Thành
442. Thân Này Vô Thường Cảnh Vật Vô Thường
443. Thân Trung Ấm Là Gì...?
444. Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
445. Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
446. Thân Tướng
447. Thập Hiệu Như Lai
448. Thập Nhị Nhân Duyên
449. Thập Nhị Nhân Duyên
450. Thập Nhị Nhân Duyên
451. Thập Thiện Là Cơ Bản Tu Hành
452. Thập Thiện Nghiệp
453. Thất Bồ Đề Phần
454. Thế Giới Cực Lạc Trong Sự Thật Hiện Hữu
455. Thế Giới Quan Của Đạo Phật
456. Thế Nào Là Tu Hành Biện Đạo...?
457. Thế Tôn Báo Hiếu Phụ Vương
458. Thích Ca Mâu Ni Phật
459. Thiện Ác Quả Báo Vô Tình
460. Thiện Đạo Đại Sư
461. Thiền Định Cho Mọi Giới
462. Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân
463. Thiên Như Đại Sư
464. Thiên Như Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
465. Thiên Thân Bồ Tát
466. Thiền Tịnh Mật Được Xem Là Ba Pháp Môn Tu Truyền Thống Của Phật Giáo Việt Nam
467. Thiền Tông
468. Thiện và Ác
469. Thiểu Dục và Tri Túc
470. Thọ Năm Giới
471. Thờ Phật Thích Ca Mà Niệm Di Đà...?
472. Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
473. Thực Hành Phóng Sanh Chuyển Hóa Được Gia Đình
474. Thuốc Và Bệnh
475. Thường Niệm Di Đà Là Hành Bồ Tát Đạo
476. Thuyết Chuyên Tu Và Tạp Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo
477. Thuyết Nghiệp
478. Thuyết Tái Sanh
479. Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên Của Phật Giáo
480. Tiền thân của Cực Lạc Giáo Chủ A Di Ðà Phật
481. Tiếp Độ Người Chết
482. Tiếp Duyên Thế Nào Để Phật Sự Thành Công Mà Không Bị Vướng Dính Duyên Trần...?
483. Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Trí Thủ
484. Tiểu Thừa và Đại Thừa
485. Tìm hiểu ý nghĩa Niệm Phật
486. Tín Nguyện Trì Danh
487. Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử
488. Tỉnh Am Đại Sư
489. Tính Cách Trọng Yếu Của Sự Phát Nguyện
490. Tịnh Độ
491. Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Thiên Như
492. Tịnh Độ Nghi Biện
493. Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê
494. Tình Không Dứt Khó Vãng Sanh
495. Tọa Thiền Niệm Phật
496. Tôi Cả Đời Chuyên Tâm Nơi Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật
497. Tội Và Nghiệp
498. Tôn Nghiêm Trong Sinh Tử
499. Tông Bổn Đại Sư
500. Tông Tịnh Độ
501. Trì Danh Niệm Phật Có Mười Phương Pháp
502. Trì Danh Niệm Phật Đơn Giản Lắm
503. Trì Danh Nói Là Thấp Song Hành Trì Không Dễ
504. Trí Giả Đại Sư
505. Trì Giới Tinh Nghiêm
506. Trí Huệ Là Gì...?
507. Trí Huệ Và Pháp Cúng Dường
508. Trì Năm Giới
509. Trí Tuệ
510. Trích Dẫn Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Chân Ích Nguyện
511. Triệt Lưu Đại Sư
512. Triệt Lưu Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
513. Triệt Ngộ Đại Sư
514. Trợ Niệm Là Gì
515. Tử Bá Đại Sư
516. Từ Bá Lão Nhân Tập Của Đại Sư Đạt Quán
517. Từ Bi
518. Tứ Chánh Cần
519. Từ Chiếu Đại Sư
520. Tứ Đại Thiên Vương
521. Tự Độ Và Độ Tha
522. Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
523. Từ Giác Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
524. Tu Giới
525. Tu Học
526. Tư Lương Tịnh Độ
527. Tứ Nhiếp Pháp
528. Tứ Như Ý Túc
529. Tứ Quả Sa Môn
530. Tứ Sanh Là Gì...?
531. Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm
532. Tu Tịnh Độ Cần Phải Chứng Niệm Phật Tam Muội
533. Tu Trì Tịnh Nghiệp
534. Tư Tưởng Tịnh Độ Trong Kinh Duy Ma Cật
535. Tư Tưởng Tịnh Độ Trong Phật Giáo Đại Thừa
536. Tuân Thức Đại Sư
537. Tụng Kinh Hộ Niệm Cho Một Người Mới Mất Mà Người Đó Cả Đời Không Biết Tu Hành Như Vậy Người Đó Có Được Vãng Sanh Không...?
538. Tụng Kinh Không Hiểu Ý Nghĩa Như Thế Có Được Lợi Ích Gì Không...?
539. Tụng Kinh Niệm Phật Mà Tâm Còn Tán Loạn Có Được Lợi Ích Gì Không...?
540. Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
541. Tưởng Niệm Đản Sanh Với Ý Nghĩa Cứu Cánh
542. Tương Quan Giữa Thiền Và Mật
543. Ưu Đàm Đại Sư
544. Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
545. Vài Nguyên Nhân Của Các Chướng Duyên
546. Vài Suy Nghĩ Về Vấn Đề Cầu An Cầu Siêu
547. Vài Suy Nghĩ Về Ý Nghĩa Cầu Siêu
548. Vấn Đề Cúng
549. Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung
550. Vấn Đề Lễ Bái
551. Vấn Đề Quỷ Thần
552. Vấn Đề Thờ
553. Vạn Duyên Buông Bỏ
554. Vạn Người Niệm Phật Vạn Người Vãng Sanh
555. Văn Phát Nguyện Của Ngài Liên Trì Và Từ Vân
556. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
557. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
558. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
559. Văn Thù Sư Lợi Dạy Tu Niệm Phật
560. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
561. Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Đại Sư Tuân Thức
562. Vì Đạo Vô Thượng Bồ Đề Mà Niệm Phật Cầu Vãng Sanh
563. Vị Giảng Sư Chân Chính
564. Vị Trí Tịnh Độ Tông Trong Giáo Pháp Của Đức Phật
565. Viết Cho Nhau Lần Cuối
566. Vĩnh Minh Đại Sư
567. Vô Minh
568. Vô Ngã Tướng Vô Nhân Tướng Vô Chúng Sinh Tướng Vô Thọ Giả Tướng
569. Vô Thường
570. Vòng 12 Nhân Duyên
571. Vòng Khổ
572. Vọng Niệm Là Bịnh Niệm Phật Là Thuốc
573. Vọng Tưởng Vọng Niệm Là Gì...?
574. Vu Lan Bồn
575. Vừa Làm Việc Vừa Niệm Phật Được Không...?
576. Vun Bồi Đạo Đức
577. Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
578. Xây Lầu Trong Không
579. Xây Tượng Hay Cứu Tế
580. Xin Sư Ông Chỉ Dạy Về Tôn Chỉ Trì Danh Niệm Phật...?
581. Y Giáo Phụng Hành
582. Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới
583. Ý Nghĩa Cầu An
584. Ý Nghĩa Của Bồ Đề Tâm
585. Ý nghĩa của bố thí và cúng dường
586. Ý Nghĩa Của Tu Mót Là Gì...?
587. Ý Nghĩa Đề Kinh Kim Cang
588. Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
589. Ý Nghĩa Phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất Thứ 15 Kinh Pháp Hoa
590. Ý Nghĩa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16 Kinh Pháp Hoa
591. Ý Nghĩa Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ
592. Ý Nghĩa Phóng Sinh Tích Cực Hay Tiêu Cực...?
593. Ý Nghĩa Sám Hối
594. Ý Nghĩa Sướng Khổ Và Niết Bàn Nhìn Theo Quan Điểm Phật Giáo
595. Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
596. Ý Nghĩa Thọ Giới
597. Ý Nghĩa Tịnh Độ
598. Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả
599. Ý Nghĩa Và Giá Trị Tụng Niệm
600. Ý Nghĩa Và Tác Dụng Của Lễ Bái
601. Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu
602. Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật
603. Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
604. Yếu Điểm Của Môn Tịnh Độ
605. Yếu Nghĩa Về Thập Thiện
606. Yếu Tố Mật Giáo Trong Hai Thời Công Phu
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, giám định
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trí Khiêm
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Hàm Thị
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng (tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức), từ tâm không giết (nên ăn chay trường, hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết), tu Thập Thiện nghiệp (tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm; miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác; tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si). Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn trọn hết phận ta.
Ấn Quang Đại Sư