Xả tài là phước, nhưng càng quan trọng hơn là phải chẳng chấp tướng.  Tu phước mà chấp tướng là phước báo nhân thiên, tu phước mà ly tướng mới có thể minh tâm kiến tánh, mới có thể vãng sanh, bất thoái thành Phật.

Chẳng những ngoại tài có thể xả, nội tài cũng phải xả.  Nội tài là gì?  Tinh thần, lao lực của chúng ta, nếu có thể phục vụ cho đại chúng một cách vô điều kiện thì gọi là xả nội tài.  Chẳng cầu báo đáp, thực sự vì xã hội, vì đại chúng mà phục vụ là bố thí.
 
Trích từ: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Thế Nào Là Chuyên Tu Và Tạp Tu...?
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Tu Phước Và Tu Huệ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Sự Quan Trọng Của Định Huệ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Tổng Cương Lãnh Của Việc Tu Hành
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Nguyên Tắc Tu Hành
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Phước Báo Và Trí Huệ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không