Ở trong kinh Đức Phật phó chúc cho chúng ta là khi có người thân quyến thuộc qua đời, trong 49 ngày rất quan trọng, bởi vì khi họ tiếp xúc với một môi trường mới, môi trường mới này đối với họ rất bỡ ngỡ, họ bị chướng nạn rất nhiều. Đức Phật dạy chúng ta cứ mỗi tuần thất hãy tụng kinh cho họ, niệm Phật hồi hướng bồi phước cho họ. Tại sao vậy? Vì sao khi người ta qua đời đại đa số đều có Thân Trung Ấm? Thân Trung Ấm có nghĩa là khi bỏ thân xác này rồi thần thức chưa đi đầu thai, trong khoảng thời gian đó gọi là Trung Ấm, Phật Pháp gọi là Trung Ấm. Tục ngữ Trung Quốc gọi là linh hồn. Linh hồn đó không tan, mỗi một tuần thất linh hồn của người đó diễn lại trạng thái tử vong một lần, việc này rất đau khổ nhất là những vị tự sát. Cứ cách một tuần là họ đi tự sát một lần, nhảy sông tự vẫn thì cứ cách một tuần họ đi nhảy sông một lần, khổ lắm. Cho nên lúc này đây tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, giúp họ giảm bớt tiêu nghiệp, giảm bớt sự đau khổ cho họ, cách làm có hiệu quả.

2- TUẦN THẤT ĐƯỢC BẮT ĐẦU TÍNH TỪ LÚC NÀO?

Theo Phật Giáo Trung Quốc thì cho rằng cái ngày người chết tắt thở bắt đầu từ đó tính tuần thất.

3- TẠI SAO TRONG 49 NGÀY PHẢI TRỒNG TẠO VIỆC THIỆN?

Nếu như có thể được thì sau khi người chết rồi. trong 49 ngày trồng tạo các việc thiện có thể khiến cho chúng sanh lìa hẳn được ác, được sanh trời, người thọ lạc thắng diệu và hiện tại quyến thuộc cũng được lợi ích vô biên. Vậy sau khi có người chết rồi làm tuần thất theo phong tục tập quán hiện nay, nguồn gốc làm tuần thất là bắt nguồn từ đây.

Tại sao phải làm tuần thất? Phải làm tuần thất như thế nào mới có lợi cho người chết? Chúng ta có rất nhiều người sai, khi chết rồi không phải đi đầu thai ngay. Mà còn có khoảng thời gian, khoảng thời gian này gọi là Trung Ấm, cái thân ở cõi người ta đã mất rồi, ngay trong khoảng thời gian chưa đi đầu thai này trong kinh Đức Phật đại đa số nói con người 49 ngày: bảy lần bảy đại đa số đều đi chuyển kiếp, xem hạnh nghiệp của họ rơi vào đường nào, họ đi thọ báo ở đường đó. 

Vậy thì ngay trong khoảng thời gian này mỗi một tuần thất họ đều biến dịch sanh tử, sự sanh tử này đối với họ khá đau khổ, cho nên những Phật sự này cho họ để giảm bớt đau khổ cho họ tăng thêm phước lực. Vì vậy bảo bạn trong 49 này này cố tạo việc thiện, nếu như trong 49 ngày này ngày nào bạn cũng tu phước cho họ thì phước báu họ sẽ lớn lắm. Còn người ngày nay bảy ngày mới tu phước một lần nhưng so ra vẫn tốt hơn không có. Thật sự mà nói trong 49 ngày này ngày nào cũng phải tu phước thì mới thật sự có ích, cái duyên này thù thắng hiện tiền, gia đình quyến thuộc phải hiểu rõ cái lý này, làm như vậy cả hai đều được lợi ích. Vậy tu phước tại các nghiệp thiện, trong đây bao gồm rất nhiều, lấy việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng làm đầu, nếu như họ có năng lực của người chết để lại, bố thí khắp thì phước báu càng lớn hơn.

3- THÂN TRUNG ẤM CÓ LỚN KHÔNG? NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ THÂN TRUNG ẤM KHÔNG? KHI NÀO THÌ HỌ SẼ ĐI ĐẦU THAI?

Chúng sanh sai khác với Chư Phật Bồ Tát là ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát biết chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu, còn phàm phu thì không biết, sanh tử từ đâu đến và chết đi về đâu cho nên rất là sợ cái chết. Chư Phật Bồ Tát thì biết thì biết rất rõ, ở nơi này người chết rồi đâu phải chết, là bỏ xa cái thân xác này thôi. Thân không phải ta, thân chỉ như bộ quần áo mặc, khi cũ rách thì thay bộ mới, không có chết. 

Cách gì hiểu được 6 đường luân hồi? Cái thân xác bỏ đi rồi, thông thường mà nói sau 49 ngày bạn được một cái thân thể mới, tuyệt đại trong 49 ngày này là đi đầu thai, vậy thì trong 49 ngày này Thân Trung Ấm cái tâm địa hiền lương, còn người đại thiện đại ác không có Trung Ấm Thân. Trong kinh Phật nói rất rõ: Người đại thiện khi vừa mới tắt thở thì sẽ sanh vào cõi thiện ngay, không có Trung Ấm, kẻ chết sẽ đọa địa ngục ngay, điạ ngục vô gián, lập tức sẽ đọa ngay. Còn hạng tiểu thiện tiểu ác còn phải gặp những phán quan, Diêm vương đây. 

Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh, thời gian dài ngắn không xác định, đại khái trong bảy tuần là đi đầu thai, thay một thân thể khác. Người tâm hạnh thiện thì càng đổi càng có thân hình đẹp, người tâm bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi tâm họ càng tệ hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người. Tuyệt đại đa số trong 49 ngày có một số ít vẫn chưa đầu thai, thậm chí đến mấy năm, mười mấy năm vẫn chưa đầu thai, vẫn ở trong tình trạng Trung Ấm. Vậy hạng người này là người nào? Là những người chấp trước họ vẫn chưa đi đầu thai, người đặc biệt chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ thây ma họ vẫn chưa đi đầu thai, họ không rời bỏ cái thân này rối bay như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ, đối với nhà cửa họ không bỏ được thì khó đi đầu thai, còn nhà cửa thì biến thành nhà ma.
 

Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Thân Trung Ấm Là Gì...?
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Đới Ngiệp Vãng Sanh
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Thân Trung Ấm Là Gì...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Luận Về Trung Ấm
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định