Phạn ngữ Buddha (Bụt Ða) ta thông gọi là Phật, nghĩa là đấng Giác Ngộ (Giác Giả); nơi đây, sự “tự giác”, “giác tha” và công hạnh giác ngộ đã cứu cánh viên mãn. Nói cho rõ hơn, tức là bực đã giác ngộ ngã chấp, chứng lý nhơn không, dứt sạch kiến tư phiền não, giải thoát phần đoạn sanh tử; khác hẳn với phàm phu ngoại đạo còn tà kiến mê chấp ngã nhơn, khởi phiền não tạo nghiệp, mãi trôi chìm trong biển khổ sanh tử. Và là bực đã giác ngộ pháp chấp, chứng lý pháp không, phá sạch vô minh, thoát hẳn khổ biến dịch; khác với hàng A La Hán cùng Duyên Giác còn chấp lấy pháp, bị vô minh che mờ bản chơn, mãi mắc trong vòng biến dịch khổ. Mà cũng khác với hàng Bồ Tát, vì Bồ Tát dầu chứng lý mà chưa viên, dầu phá mê mà chưa tận, còn Phật thời đã cùng tận viên mãn.

Cứ theo các nghĩa trên, đức Phật nên gọi là đấng Vô Thượng (đối với Bồ Tát) Chánh Ðẳng (đối với nhị thừa) Chánh Giác (đối với phàm phu là ngoại). Ðây chính là danh từ A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Phật Ðà mà các kinh luôn nói đến. Và còn cần phải hội ý nghĩa của mười hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật - Thế Tôn. Như thế mới hiểu rõ hạnh đức và trí tuệ của đức Phật.

Lòng kính ngưỡng với đức Phật là điều quan trọng phải có nơi người niệm Phật. Muốn có lòng kính ngưỡng chơn chánh phải nhận chơn điểm cao thượng của Phật. Vậy độc giả cần nên tham cứu cho tinh tường.
Các danh từ trên là đức hiệu chung của chư Phật. Giờ đây chúng ta luận  đến biệt hiệu của đức Từ Phụ.

Phạn ngữ Amita. Ta đọc trại A Di Ðà, nghĩa là Vô Lượng.

Trong kinh Di Ðà đức Bổn Sư từng vì đại chúng mà định nghĩa hồng danh của đức Từ Phụ: “Nầy Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà? Nầy Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó quang minh vô lượng, chiếu suốt mười phương không bị chướng ngại, nên hiệu là A Di Ðà. Ðức Phật đó và nhơn dân trong nước của Ngài, thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên gọi là A Di Ðà".
Vì quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng nên trong các kinh gọi đức Từ Phụ A Di Ðà Phật là Vô Lượng Quang Phật (kinh Hoa Nghiêm v.v...), mà cũng có nơi gọi là Vô Lượng Thọ Phật (kinh Vô Lượng Thọ v.v...)

Trong kinh “Phật thuyết Vô Lượng Thọ”, đức Bổn Sư bảo Ngài A Nan: Ðức Phật A Di Ðà có oai thần quang minh tối tôn đệ nhứt, quang minh của chư Phật không sánh kịp, vì thế nên đức Phật A Di Ðà có 12 hiệu riêng:

1.-  Vô Lượng Quang Như Lai
2.-  Vô Biên Quang Như Lai
3.-  Vô Ngại Quang Như Lai
4.-  Vô Ðối Quang Như Lai
5.-  Diệm Vương Quang Như Lai
6.-  Thanh Tịnh Quang Như Lai
7.-  Hoan Hỷ Quang Như Lai
8.-  Trí Tuệ Quang Như Lai
9.-  Nan Tư Quang Như Lai
10.- Bất Ðoạn Quang Như Lai
11.- Vô Xứng Quang Như Lai
12.- Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai.

Xem Hình Thập Nhị Như Lai: https://www.adidaphat.net/Pictures/displayImgs.aspx?ID=38
 
Trích từ: Đường Về Cực Lạc
Báo Lỗi

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Hương Quê Cực Lạc, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Ba Tư Lương Tín Nguyện Hạnh
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

So Sánh Ba Phương Pháp Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Văn Khuyên Niệm Phật
Đại Sư Đạo Bái

Quốc Độ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Thân Tướng
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh