Khởi Phát Trí Tuệ Bát Nhã
Hòa Thượng Thích Diệu Liên

Quý Vị có biết báu vật nào mới thực sự là vô giá không?

Thánh Hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức chính lá báu vật vô giá. Một ngày bạn kiếm được mười ngàn, một triệu hay vài chục triệu đồng tiền cũng không bằng công đức Niệm Phật trong một phút.

Một bên là tiền tài thế gian, một bên là công đức xuất thế gian, làm sao so sánh được?

Quý Vị có biết không cần cạo đầu cũng có thể Xuất Gia không?

Niệm Phật Sanh Tây Xuất Tam Giới Gia ra khỏi nhà lửa Ba Cõi Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới, tức là không cần cạo đầu mà là cứu cánh triệt để Xuất Gia nhất. Nhưng cũng đừng nên coi thường Xuất Gia, cho rằng tu tại gia cũng không khác nhé. Trong việc đó rất có nhiều học vấn đấy.

Quý Vị biết cái gì là bổ dưỡng nhất trên thế gian này không?

Niệm Phật là đồ bổ cao nhất. Bởi vì một câu A Di Đà Phật đầy đủ vạn đức. Niệm Phật A Di Đà thì có tội chướng sẽ tiêu tội chướng, không có tội chướng thì sẽ tăng phước huệ. Có sanh tử thì lìa thoát sanh tử, không còn sanh tử là được giải thoát. Niệm Phật A Di Đà khiến Quý Vị được thành Phật Đạo. Đây mới là đồ bổ dưỡng cao cấp nhất.

Quý Vị có biết một câu nói viên mãn nhất trong thế gian này là cái gì không?

Nam Mô A Di Đà Phật!

Diêm Vương sợ nhất là ai?

Diêm Vương sợ nhất là người Niệm Phật A Di Đà.

Bạn chỉ cần niệm A Di Đà Phật, Diêm Vương sẽ nói:

Chúc mừng ngươi đi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đừng đến chỗ của ta đây nữa, thật ra thì ta cũng muốn đi Tây Phương.

Quý Vị có tin chỉ cần dùng một câu nói là có thể độ hết chúng sanh không?

Bất chấp người ta có tin Phật hay không, hễ gặp người nào thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Hiệu là giống Kim Cang, có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ. Hướng về họ Niệm Phật tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai, có nhân tốt thì sẽ có quả lành.

Quý Vị có biết mình ngày nào cũng ngao du giữa Cực Lạc và Địa Ngục không?

Lúc tâm Niệm Phật thì chính là chạy về Cực Lạc, lúc tâm nghĩ tới tài sắc danh thực thùy thì là chui đầu vào Địa Ngục.

Nói cho Quý Vị một bí mật nhé, Quý Vị có biết tại sao Phật Đà không đại, tiểu tiện không?

Tại vì Thế Tôn Thích Ca bao nhiêu kiếp trước đã xây cất nhà vệ sinh công cộng cho người ta dùng, loại phương tiện này có thể xóa bỏ nước tiểu và phân thối trong thân thể, mà chiêu cảm nhận được quả báo không có đại, tiểu tiện. Bạn xem, thanh tịnh như vậy, bớt đi được biết bao nhiêu phiền phức.

Người như thế nào thì phước báo lớn nhất?

Người Niệm Phật phước báo lớn nhất, bởi vì Niệm Phật có thể thành Phật mà. Phải tin nhận và làm theo như vậy.

Quý Vị muốn biết việc nào có công đức lớn nhất không?

Mọi người có thể cùng nhau Niệm Phật và hồi hướng cho chúng sanh Mười Phương cùng nhau thành Phật, đây là chuyện công đức lớn nhất. Đây tuy là chuyện lớn nhất nhưng không hề là quá khó. Xin mỗi Quý Vị hãy Phát Tâm thành kính thì sẽ làm được, chỉ sợ người không có tâm muốn làm.

Quý Vị có biết không chạy nạn thì sẽ chẳng còn kịp nữa không?

Tu hành giống như tỵ nạn, thừa lúc kẻ thù nghiệp chướng chưa bắt được bạn, cũng chính là lúc quả báo chưa hiện ra trước mặt thì phải chạy trốn đi cho nhanh, chạy tới Tây Phương Cực Lạc cầu xin Phật A Di Đà, kẻo không kịp thì lại phải đi gặp Diêm Vương rồi.

Quý Vị có biết là mình đang đánh một ván cờ thua chắc không?

Giang sơn vạn năm một ván cờ, một khi lỡ có bất trắc, thì sinh mạng của anh khó mà bảo toàn cho được, sự nghiệp gây dựng có huy Hoàng Đến đâu chẳng nữa thì sao nào?

Vạn pháp vô thường, lúc nào cũng có thể tiêu tan, ván cờ này anh chắc chắn thua rồi.

Quý Vị rất thích làm Nguyệt Lão ư?

Thích làm Nguyệt Lão, đây hoàn toàn là phàm tình, không phải là chuyện của người đệ tử chân chính của Phật Đà, làm Nguyệt Lão là giúp người ta rơi vào lỗ hang của ham muốn sinh tử. Vô lượng Pháp Môn của Phật Pháp đều phải dạy người ta phải xa rời dục vọng, xa rời dục vọng nơi thân rồi thì tâm mới có thể được giải thoát.

Người học Phật sao có thể giúp thêm cho kẻ phàm phu đọa vào kiếp trầm luân nơi biển sanh tử được ư?

Quý Vị có biết chiêu bài trước cửa nhà cũng có thể độ chúng sanh không?

Treo trước cửa nhà của Quý Vị chiêu bài Phật Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để khiến chúng sanh thấy được Thánh Hiệu đó, đây chính là giúp cho họ gieo trồng giống Phật, gọi là Một lần mắt được thấy qua, mãi mãi thành giống đạo. Nhất là buổi tối treo cái đèn lồng có Phật Hiệu, như thế ấm áp và mạnh mẽ biết bao, lại còn như hào quang Phật chiếu khắp.

Hãy thay Phật tuyên truyền độ chúng sanh như vậy, chuyện này chẳng phải là việc khó làm đúng không Quý Vị?

Hãy làm nhanh lên!

Anh tự làm cho mình ủy mị đấy. Anh cứ nghĩ là người nhà cần mình, nên không thể Xuất Gia tu hành, đây chính là tự mình ủy mị, theo góc độ trí tuệ xuất thế gian thì chính là vì có anh như vậy nên người nhà mới không được giải thoát.

Không làm chuyện xấu thì là người tốt phải không?

Không làm chuyện xấu thì chỉ thể hiện bạn không phải là người xấu thôi chớ không hề chưa chắc là người tốt. Phải làm chuyện tốt mới là người tốt.

Tuy có lòng tốt nhưng không làm ra việc tốt thì làm sao có quả báo tốt?

Quý Vị có biết Phật Đà đang vì Quý Vị mà rơi nước mắt không?

Phật Đà có lòng Đại Bi, Quý Vị chưa được giải thoát, vẫn chịu khổ trong sáu đường, thì vô lượng các Phật đang lo âu cho Quý Vị.

Cũng giống như con cái có bệnh tình, hoặc cố ý phạm pháp thì bậc làm Cha Mẹ sao có thể không rơi nước mắt được?

Tại sao Niệm Phật mười mấy năm mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật Pháp?

Việc tu hành phải hòa hợp với cuộc sống hàng ngày, ngày thường không kiểm thảo hành vi, tật xấu cũ không chịu sửa, khi thói quen xấu càng nhiều thì chướng ngại sẽ càng nhiều lên.

Như vậy thì Niệm Phật còn không đủ sức để tiêu trừ nghiệp chướng, đâu thể tăng phước huệ được?

Phải trừ bỏ những suy nghĩ tà ác, thay đổi tật xấu, hoàn thiện nhân phẩm thì tu lúc nào được lợi ích lúc ấy. Tuy rằng bây giờ có thể bạn chưa thấy rõ mặt tốt, nhưng giống tịnh nghiệp đã được trồng sâu rồi, chỉ đợi đến khi hoa nở gặp Phật.

Ai là người khổ sở nhất trên thế gian này?

Quý Vị bằng mọi cách tranh đoạt danh lợi, địa vị, giàu sang gì cũng đã trải qua, nhưng lại chưa từng tu qua đạo, thành qua Phật. Bởi vậy Quý Vị là người khổ sở nhất trên thế gian. Hãy thức tỉnh đi.

Bạn bè đãi Quý Vị đi nhậu nhẹt, ăn uống thì ngại không dám từ chối phải không?

Đám bạn bè rượu chè mời bạn đi ăn cơm, bạn bèn nói:

Không đi thì thật ngại.

Sư Phụ dạy bạn hãy rời bỏ thứ bằng hữu rượu chè, thì bạn không ngại việc không nghe lời Thầy dạy, thế thì bạn thông minh hay ngu dốt?

Già rồi thì vô dụng phải không?

Đừng tưởng rằng già rồi thì vô dụng, người già cả Niệm Phật là hữu dụng nhất rồi. Vì năm tháng chẳng còn bao nhiêu nữa, có thể nhìn thấu và buông xả tất cả việc thế gian mà Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đây chính là cái dụng lớn nhất.

Quý Vị có biết tiền công đức tu hành cũng có lúc phải sụp đổ không?

công đức tu hành của chúng ta chỉ cần vừa động lòng sân hận một niệm sân giận khởi, trăm vạn cửa chướng mở, vậy thì công đức của anh bị sụp đổ rồi. Vì vậy mà phải tu Nhẫn Nhục Ba La Mật, tuyệt đối không được động lòng sân giận nhé.

Cái gì mới thật sự là tật bệnh kinh niên?

tham sân si là thói xấu từ nhỏ, đã có từ vô lượng kiếp đến nay, giáo điển gọi là hoặc bẩm sinh, đây vốn chính là tật bệnh kinh niên của chúng ta.

Làm sao để điều trị đây?

Phải siêng năng chuyên cần tu Giới Định Tuệ.

Cách tu hành gì là chắc ăn nhất?

Trì Giới, Niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, ngồi thiền, không tranh giành với người, kết duyên lành với người. Quý Vị có biết khi đang gặp vận tốt chính là dự báo cho xui xẻo sắp đến không.

Phàm phu gặp tài sắc danh thực thùy thì rất chào đón:

Đây là phước báo của tôi, tôi đang trong vận hên đấy. Cái hên này sẽ đưa Quý Vị vào ba đường ác, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Tại vì hưởng năm loại dục này mà tạo ra tội lỗi nghiệp chướng thì trồng rễ Địa Ngục. Nhớ kỹ đừng bao giờ bị nó cám dỗ.

Quý Vị muốn để dành tiền sau này chữa bệnh phải không?

Quý Vị thường nghĩ:

Sau này tôi sẽ có bệnh, nên tôi phải cất giữ một số tiền để chữa bệnh. Quý Vị chỉ cần đem tiền ra bố thí thuốc men thì sẽ giải thoát được bệnh khổ mà.

Vậy Quý Vị có còn muốn để dành tiền dự phòng cho sau này chữa bệnh nữa không?

Việc này nghe qua thì thấy rất thông minh, trên thực tế là không có trí tuệ.

Có thể dùng một câu nói mà nêu được Chân Đế, ý nghĩa chân thật sâu xa của Phật Pháp không?

Phàm tâm tức là Phật tâm, Quý Vị đừng nghĩ mình là phàm phu, Quý Vị chính là Phật tương lai mà. Câu nói trên tức là Chân Đế. Tu hành theo lối này sẽ vào được Phật Đạo.

Quý Vị có muốn đến một nơi vui sướng nhất không?

Trong Thế Giới Cực Lạc. Nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn được ăn, nước, chim, cây cối đều diễn nói pháp mầu, không khổ mà chỉ có sướng. Đây là nơi đến sung sướng nhất, Quý Vị phải nên luôn tâm niệm hướng về, niệm niệm không quên.

Người bán cá có thể tin Phật không?

Tin được, có điều tin Phật rồi phải đổi nghề, nếu không sau này vẫn phải chịu quả báo ác. Nếu lỡ không thể đổi nghề được, trong lòng có Phật, tuy tạo ác vẫn biết hổ thẹn, thì việc tạo ác đó không đến nỗi quá sâu, quá nhiều, cho nên tin Phật vẫn cứ tốt hơn không tin Phật.

Quý Vị có biết khi đang mở mắt cũng là đang mơ không?

Tuy Quý Vị không biết lúc mở mắt cũng là đang mơ, nhưng phải tin lời Phật vạn pháp đều là không, đời người như giấc mộng.

Trong giấc mơ thì còn có danh lợi gì đáng để tranh giành?

Còn có cái gì mà không buông bỏ được?

Quý Vị có biết tiền thân của năm vị viện trưởng Đài Loan không?

Người xưa thường nói:

Trong núi cao không có tăng tu hành, cũng như trong Triều Đình không có Tể Tướng. Người Xuất Gia xa rời dục vọng không bị mê hoặc. Năm người viện trưởng bây giờ nếu mà kiếp trước không phải là tăng ni, thì làm sao có trí tuệ lớn như vậy.

Không bị ngũ dục mê hoặc mà trị quốc?

Quý Vị dự định mang theo cái gì để đi gặp Diêm Vương vậy?

Cái gì cũng không mang theo được, chỉ có nghiệp là theo sát mình, chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp cả đời gây tạo mới có thể đi theo Quý Vị thôi.

Quý Vị ở trên thế gian rất nhiều thành tựu, sau này ông Diêm Vương kêu mình dọn nhà, dọn ở đây là dọn đến nhà ở cõi âm, mấy cái thành tựu của Quý Vị có thể mang theo không?

Bởi vậy, chúng ta phải đem theo thiện nghiệp mới được, phải nhanh chóng làm việc thiện thôi.

Tại sao phải mang một chút bệnh mới tốt?

Có bệnh mới biết sự đau khổ của sanh tử, mới biết một lòng cầu giải thoát.

Người xưa thường nói:

Nghĩ đến thân đừng cầu không có bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh, sức khỏe tốt ngược lại thường dễ phạm giới. Anh xem những kẻ cướp của, giết người, làm chuyện xấu đều là những kẻ có sức khỏe tốt đó.

Quý Vị có cho rằng tu hành ở nhà dễ dàng không?

Ở nhà tu hành sẽ có nhiều chuyện đời vướng víu trở ngại, muốn tu hành được giải thoát rất là khó. Bởi vì phải không có gì chướng ngại, Đạo Nghiệp mới dễ thành tựu.

Bằng không thì tại sao Phật Đà lúc đầu sao không tu hành tại Hoàng Cung mà phải đi tới núi tuyết Xuất Gia tu hành?

Điều này cho thấy Xuất Gia dễ tu hơn, ít chướng ngại hơn rất nhiều.

Quý Vị có biết tính nghiêm trọng của việc lãng phí thời gian không?

Một khắc trôi qua bằng một đoạn sinh mạng, chúng ta nắm giữ thời gian mà tinh tấn chăm chỉ tu hành còn không kịp rồi, làm sao có thời gian đi làm những chuyện không cần thiết và vô nghĩa?

Như vậy, anh chẳng khác nào đem tuổi thọ của mình đi đùa giỡn, lãng phí sinh mạng của chính mình thì quá đáng tiếc rồi. Đời người qua nhanh như ánh điện xẹt trên viên đá lửa, bữa nay tuy còn nhưng ngày mai khó chắc, người có lòng hãy gắng Tinh Tấn lên.

Tại sao có người điếc, người câm?

Nhân của người câm:

Do ác khẩu!

Nói lời tốt thì không có phần, khi nói đến lời xấu thì miệng tuôn ra như nước sông không ngớt.

Nhân của người điếc:

Do lời tốt nghe không lọt lỗ tai, nghe đến lời xấu thì phụng mệnh như nghe Thánh chỉ, thường hay dèm pha nói xấu hại người.

Thế nào mới đích thực là cao hơn người khác?

Anh thành Phật rồi ra khỏi chín cõi rồi, chính là đích thực ở chỗ cao hơn người khác.

Phật Đà chẳng phải đã từng nói:

Trên Trời, dưới Trời chỉ có Ta là cao nhất đó sao?

Anh cũng có Ta đấy.

Nghe Phật Pháp không hiểu có phải là nghe vô ích rồi không?

Sức công đức của Phật Pháp không thể nghĩ bản. Nghe được pháp rồi, chỉ cần một lần nghe qua căn tai thì vĩnh viễn trở thành giống Phật. Chỉ cần nghe với lòng thành kính, dù cho nghe không hiểu cũng đều có thể tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ.

Giống như bé con bú sữa mẹ, tuy rằng không biết dinh dưỡng gì, nhưng cứ ngoan ngoãn bú thì tự nhiên sẽ lớn mập trắng lên. Vả lại, nghe được chánh tri chánh kiến của Phật Pháp, thì từ từ sẽ diệt bớt tả tri tả kiến, tuyệt đối không uổng thời gian nghe đâu.

Quý Vị có thật là bận tới mức không có thời gian tu hành không?

Quý Vị nói là không có thời gian tu hành, nhưng lúc sinh bệnh thì sao lại có thời gian để chữa trị và điều dưỡng chứ?

Tu hành là để chữa trị ba bệnh lớn tham sân si của chính mình, sao mà lại không có thời gian tu hành vậy?

Tất cả là Quý Vị đã tự hại chính mình mà không biết. Phải tu cho nhiều mới có thể trị hết bệnh được chứ.

Thế nào mới là có bản lĩnh?

Cứ tu hành cho tới lúc công phu được tương ứng, lúc chết thân không có bệnh khổ, lòng không điên đảo, sanh tử tự tại mới là có bản lĩnh thật sự.

Diêm Vương kêu anh canh ba chết, thì ai mà dám giữ anh tới canh năm, điều này không thể thoát khỏi được, anh còn có bản lĩnh gì đây?

Tại sao Nhà Phật cấm ăn hành, tỏi?

Tại vì hành, tỏi là hai trong năm thứ gia vị hành, hẹ, tỏi, kiệu, hưng cừ ăn sống thì dễ sanh lòng sân hận, ăn chín thì sinh lý dễ động lòng dâm dục. Vả lại, ăn rồi miệng sẽ hôi thối, khiến cho chánh thần rời khỏi mình, tà thần, ác quỷ thích nhất mùi hôi đó và sẽ tới liếm miệng người ăn!

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc là thân nam hay thân nữ vậy?

Thật ra tướng của Ngài tùy theo mỗi loại má ứng hóa, không cố định. Nói Quán Thế Âm Bồ Tát có ba mươi hai ứng thân nghĩa là: với kẻ nên dùng thân nam mà độ được thì Ngài hóa hiện thân nam để độ họ. Với kẻ nên dùng thân nữ mà độ được thì Ngài hóa hiện thân nữ để độ họ.

Ai là người thật sự tốt với Quý Vị?

Người khiến cho Quý Vị tăng trưởng đạo Bồ Đề mới là tốt với Quý Vị thật sự.

Nếu có kẻ đối xử tốt mà khiến Quý Vị nặng thêm tình cảm:

Thì đó là kẻ kéo Quý Vị đi vào sáu đường luân hồi rồi, với loại người này phải nên kính nhi viễn chi.

Có phải Quý Vị thích qua tết lại được thêm một tuổi không?

Thọ mạng của con người có hạn, cho nên qua tết lại tăng thêm một tuổi, thực tế chính là giảm đi một tuổi thọ rồi, cũng tức là thời gian Quý Vị đi gặp Diêm Vương đã tới gần hơn, có cái gì mà đáng vui?

Chỉ có đạo mới là đáng vui thôi.

Giá trị ti vi là bao nhiêu?

Những chương trình ti vi đa số là nhún nhún nhảy nhảy, đánh đấm la hét loạn xạ, yêu đương lăng nhăng, người học đạo không nên coi. Những cái đó đều là ngũ dục, xem vào sẽ trở ngại đạo tâm, uổng phí thời gian của sinh mạng, đáng tiếc lắm thay. Còn đối với kẻ thế gian thì ở đây chẳng bàn.

Cái gì là thật sự không thể trả giá?

Nhân Quả đích thực là thứ không có hai giá tu thiện chắc chắn sẽ có quả báo vui, tạo ác nhất định sẽ phải nhận đau khổ, không có chỗ nào thừa thãi để mà đôi co trả giá đâu.

Tại sao người Xuất Gia phải chịu tiếp nhận sự cúng dường của thí chủ Mười Phương?

Vì chúng sanh ở thế gian cần phải tu phước, tu huệ. Người Xuất Gia gọi là Tăng phước điền, mảnh ruộng này chính là để người ta gieo giống, cho người đời cầu phước. Cho nên người Xuất Gia phải chịu tiếp nhận cho thí chủ cúng dường thì bản thân mình và người khác đều có phước báo.

Hãy đoán thử xem! Mồng một tết lão Hòa Thượng chúc mừng mọi người điều gì?

Hôm nay là mồng một tết, là ngày lành cát tường nhất trong năm.

Chúc mừng Quý Vị có sức khỏe tốt, thân không đau bệnh.

Chúc mừng Quý Vị có tâm tốt, tâm không có ý tham.

Chúc mừng Quý Vị có miệng tốt miệng nói lời lành, không nói chuyện thị phi của thế gian.

Giới thiệu cho Quý Vị một danh y không bệnh nào là không thể chữa được. Đức Phật chính là ông Vua Thầy thuốc cao nhất chỉ có Phật Đà mới có thể chữa khỏi tất cả thân bệnh và tâm bệnh của Quý Vị.

Bác Sĩ của thế gian này có giỏi cách mấy cũng chỉ chữa được thân bệnh thôi, chẳng có cách nào trừ bỏ được những phiền não trong lòng bạn:

bởi vì Bác Sĩ của phàm trần không biết cách chữa trị tâm bệnh, nên chính bản thân ông ta cũng có đủ thứ phiền não.

Vậy làm thế nào để chữa tâm bệnh cho người?

Tâm bệnh phải nên dùng đến thuốc tâm, chữa bệnh nào thì phải dùng thuốc nấy.

Quý Vị có biết là mình có một báu vật bất sanh bất tử không?

Linh tánh Phật Tánh của Quý Vị đã có từ lâu nay, mà còn không bao giờ mất. Đây là của báu trong nhà của Quý Vị, mãi mãi sẽ không bị người ta trộm cướp.

Gần đến cuối năm, phải kết toán sổ sách gì?

Đến ngày ba mươi tháng chạp, mỗi người phải gắng suy nghĩ:

Năm nay phẩm chất và đạo nghiệp của mình có tăng trưởng không?

vô minh, nghiệp chướng đã tiêu trừ được bao nhiêu?

Phải khiến cho đạo nghiệp Bồ Đề tăng trưởng tới mức viên mãn, nghiệp chướng phiền não phải tiêu trừ cho sạch.

Tại sao có năng lực mà không được trọng dụng?

Con người không thể có vạn năng, nhưng cũng không phải không có năng lực gì, dù cho Quý Vị là rác rưởi cũng làm phân bón được. Ông Trời không tuyệt đường của bất cứ ai, tất cả đều có ích. Chỉ cần chịu phục vụ cho người khác thì tài năng của bạn liền có giá trị, bạn có nhiều loại trí tuệ và tài năng thì phải phát tâm cống hiến cho nhiều. Thê thảm nhất là ích kỷ, lợi mình thì dù có tài ba đến đâu cũng không ai thèm dùng tới.

Làm sao làm được đại trí như ngu?

Có người ta phỉ báng bạn, chửi mắng bạn, thậm chí đánh đập bạn, bạn đều có thể không giải thích biện hộ, không chửi bới và đánh nhau với người, đây mới đích thị là đại trí như ngu. Kiểu đại trí này sẽ có phước báo, công đức vô lượng. Đừng nên tranh chấp những thứ không đáng tranh, hay biện luận đúng sai với kẻ ngu xuẩn, nếu không thì bản thân mình cũng ngu xuẩn.

Quý Vị có biết con mắt của Phật Đà còn sáng hơn kính hiển vi không?

Có câu rằng:

Phật nhìn một chậu nước thấy tám vạn bốn nghìn con vi trùng, do vậy mới biết hơn ba ngàn năm trước, mắt Phật đã là cái kính hiển vi hiện đại nhất, kính hiển vi ngày nay ngược lại lạc hậu hơn cái của hơn ba ngàn năm trước đấy.

Làm sao ứng dụng trí tuệ bát nhã?

Có trí tuệ bát nhã có nghĩa là:

Khi sáu căn của chúng ta gặp phải sáu trần mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, ý nghĩ các pháp, thì chúng ta rất rõ ràng mọi thứ, tuy rõ ràng nhưng không sanh lòng phân biệt.

Giống như gương sáng chiếu soi núi sông vạn vật, cải gọi là Núi đến thì núi hiện, nước đến thì nước hiện, tất cả người và vật đều được soi chiếu rất rõ ràng phân minh, không vì sự tới lui của chúng mà sanh ra yêu, ghét, khổ, vui.

Nơi chốn quay về cuối cùng của chim cùng rừng là ở đâu?

Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng khi đại hạn đến thì đường ai nấy bay, bay tới đâu vậy?

Người không học Phật thì theo nghiệp lực mà bay tới bay lui trong sáu đường, thậm chí bay tới tận Địa Ngục núi dao, rừng gươm. Thật ra toàn thể nhân loại đều là chim cùng rừng, đừng đợi khi đại hạn đến mới cất cánh bay, nên chuẩn bị sớm đi.

Tại sao có những người công nhân suốt đời đi xây cắt nhà cửa mà bản thân mình không có nhà ở?

Đó là vì khi làm việc đã lén cắt giảm vật liệu, làm không đúng tiêu chuẩn, nhà cửa chưa xây xong đã bị dột nước chỗ này chỗ kia. Không có lương tâm thì làm sao mà có phước báo?

Dù cho chuyện này có làm cho Quý Vị phát tài, thì cuộc sống cũng không được an vui tự tại. Đây chính là nhân quả. Phải đứng vào hoàn cảnh của người khác, làm việc cho người ta mà lãnh tiền lương tương ứng thì phải cám ơn lẫn nhau.

Dùng cái gì cúng dường Tam Bảo mà công đức lớn nhất?

bố thí con cái ngoan trong nhà đến Xuất Gia, như vậy công đức cúng dường Tam Bảo này là lớn nhất. 

Đức Thế Tôn Thích Ca là Thầy của Trời, người. Có thể Xuất Gia làm con của Thế Tôn thì cao quý biết bao. Làm bậc Cha Mẹ đều hy vọng con mình tốt.

Cao quý mà!

Không Xuất Gia làm sao mà quý được?

Tại sao Quý Vị đối với thế gian vẫn nhìn không thấu, buông không xuống được?

Tại vì vẫn không hiểu thấu thế gian, vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của thế gian. Quý Vị chỉ cần mở quyển Hạ của Kinh Vô Lượng Thọ ra đọc thì sẽ thực sự hiểu rõ và buông thế gian xuống, được vậy thì tự tại vô ngần. Người đời đem những cái khổ thế gian nhìn thành cái vui, chẳng trách họ bị điên đảo.

Phật Pháp cần gì phải độ người xấu?

Tâm Phật rộng lớn, lợi ích khắp tất cả chúng sanh. Nếu độ người xấu không xong thì người tốt cũng khó mà an vui. Vì kẻ xấu chuyên môn gây rắc rối cho người tốt mà. 

Thật ra người xấu không phải hoàn toàn sinh ra là xấu, bản tính của họ vẫn là tốt, chỉ vì điên đảo mất rồi, không biết tu thiện, sai quấy tạo ác nghiệp. Bởi vậy phải hồi hướng cho họ chuyển vô minh mở mang trí tuệ, không những không hại người nữa mà còn làm lợi ích cho người.

Cái gì gọi là công ty bảo hiểm an toàn nhất?

Công ty bảo hiểm trên thế gian thì bảo hiểm gì được?

Chỉ có học Phật, không tạo nghiệp ác, không có nhân ác thì sẽ không có chuyện xui xẻo chiêu cảm quả báo ác. tạo nghiệp thiện thì có Phước, Lộc, Thọ. Bởi vậy, học Phật làm người tốt mới thật sự là công ty bảo hiểm lớn.

Tại sao không cung kính Kinh Điển là có tội?

Những gì nói trong Kinh Điển toàn là chân lý, lại có Thánh Hiệu của Phật, nên chỗ nào có Kinh Điển tức là chỗ thân Xá Lợi của Như Lai, là Pháp Bảo, cũng là Phật bảo, phải đem lòng cung kính. Nếu không thì Tụng Kinh chẳng những không có công đức mà ngược lại còn có tội, tội khinh thường. Nếu thành kính sẽ có lợi ích.

Tu hành tại sao có ma chướng?

Ma Vương thích người ta làm ác để quan hệ tốt với hắn, làm con cháu ma quỷ của hắn:

Nếu Quý Vị siêng năng tu hành để rời khỏi hắn, thì hắn đương nhiên sẽ gây phiền phức cho Quý Vị, bởi vậy mới có ma chướng. Nhưng nếu tu hành, Quý Vị nhất định sẽ hàng phục được hắn.

Quý Vị tin Tụng Kinh có thể khai ngộ không?

Lúc Tụng Kinh đừng nên khởi tâm phân biệt mong cầu tìm hiểu ý nghĩa Kinh Văn, chỉ cần tụng với lòng bất tư nghị, lòng thành kính nhất mà cứ tụng đọc tới, lâu ngày công phu thành thục tự nhiên có thể Khai Ngộ được. Một khi đã ngộ thì liền mở ra trí tuệ của Phật, có thể lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh.

Quý Vị quen biết Diêm Vương phải không?

Trước khi nghe được Phật Pháp, Quý Vị ở trong cõi thế gian này hay bị Say sinh mộng tử.

Bây giờ đã nghe được Phật Pháp rồi mà vẫn xem pháp thế gian là số một, Phật Pháp đặt ở số hai, ba, bốn, thậm chí đến sau một trăm, như vậy phải chăng Quý Vị có quen biết với Diêm Vương ư?

Đạo Nghiệp nếu không lo thành tựu trước thì Quý Vị không có cách đối phó với lão Diêm Vương già kia, chẳng lẽ không sợ đọa ba đường ác chịu khổ sao?

To gan như vậy à?

Muốn giải thoát thì phải cố gắng tinh tấn, không được lười biếng.

Có người tự khoe là biết kiếp trước của Quý Vị, làm sao phản biệt được thật hay giả?

Quý Vị hãy hỏi anh ta:

Nếu anh đã có Túc Mạng Thông biết kiếp trước tôi là gì. Mà có Túc Mạng Thông rồi thì tuyệt đối phải có Tha Tâm Thông, nhất định phải biết bây giờ trong lòng tôi đang suy nghĩ gì.

Tâm tôi ở đâu?

Xin hãy chỉ ra. Nếu không chỉ ra được thì là đang lừa gạt người khác.

Không có tiền làm sao tu đại phước bảo?

Giả sử hoàn cảnh kinh tế của anh không cho phép mà thấy người ta bố thí, nếu anh có thể tùy hỷ khen ngợi, vậy thì người ta bố thí có công đức, anh cũng có công đức đồng đều.

Nếu thiện cản phước đức của anh sâu dày hơn một chút thì sẽ nghĩ bụng:

Việc này tốt như vậy. Tôi không có tiền, vậy thì để tôi đi khuyên rủ bạn bè, người thân cùng nhau làm. Chỉ cần anh tích cực đi làm thì đã có thể tu được đại phước báo.

Anh có biết thùng bảo hiểm an toàn nhất ở đâu không?

Thùng công đức của ba ngôi báu Phật Pháp Tăng chính là công ty bảo hiểm an toàn nhất, đồng tiền mà anh cực khổ kiếm được gửi ở ngân hàng không chắc được giữ vẹn mãi, nên để nó ở thùng công đức của Đạo Tràng Tăng Chúng, kho báu công đức này đời đời kiếp kiếp đều là thuộc về anh.

Làm sao giải oán, gỡ kết với oan gia?

Nên biết là từ bao nhiêu kiếp đến nay, người ta đã chịu bao nhiêu khổ sở vì Quý Vị rồi, cho nên kết thành oan gia với Quý Vị. Bởi vậy, công đức tu hành của Quý Vị đều phải hồi hướng cho họ, những công đức này có phần liên quan đến họ thì sẽ có thể giải oán, gỡ kết được.

Có oán mà không giải, Quý Vị tu hành thì họ sẽ đến quấy phá, chẳng phải sẽ khiến con đường phía trước của Quý Vị luôn có trở ngại ư?

Đấy chính là hầm lửa, hố nước đó. Tính mạng của Quý Vị sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm. Tu đạo mà muốn thuận lợi, điểm cốt yếu nhất là giải oán, gỡ kết, không thể có thù địch oan gia.

Khi thấy người ta làm việc không tốt thì làm cách nào để nhìn lại bản thân mình?

Phải thông cảm cho cái khó khăn khi làm việc của người, khó tránh khỏi có những chỗ không được chu toàn. Những gì không nghĩ tới hẳn nhiên là không làm được, có khi nghĩ tới nữa cũng chưa chắc làm được, nhân duyên mà không đầy đủ thì cũng phải chịu.

Phải nghĩ rằng:

Thật ra chính bản thân mình làm cũng chưa chắc có thể làm tốt. Phải xét lại mình như vậy mới có thể vun bồi đức hạnh.

Làm sao nhờ một câu nói mà tránh khỏi phiền não thị phi?

Anh có phiền não thì liền niệm một câu A Di Đà Phật, người ta mắng chửi anh, anh cũng chỉ một câu A Di Đà Phật: người ta đánh anh, anh vẫn một câu A Di Đà Phật. Như vậy thì có thể tránh khỏi biết bao phiền não thị phi.

bố thí công đức cho người ta thì mình có bị giảm bớt đi không?

Dùng công đức Niệm Phật, tri giới, tu phước hồi hướng cho người ta là bố thí pháp công đức. công đức chẳng những không bị giảm bớt mà còn nhiều thêm. Không bố thí thì giống như hạt giống đem chứa trong nhà kho sẽ không lớn được.

Nếu có thể bố thí thì giống câu:

Gieo một hạt giống mùa xuân, mùa thu thâu vạn tạ, càng bố thí thì càng có phước.

Quý Vị nghĩ là đến già mới học Phật sao?

Nhiều người cứ nghĩ rằng:

Bây giờ tôi còn nhiều chuyện thế gian phải làm, đợi tôi già rồi hãy học Phật. Sợ nhất là chưa già đã tới báo danh ở chỗ của Diêm Vương đó.

Cứ coi như nếu không đi báo danh ở chỗ của Diêm Vương thì già có cái khổ của người già, còn có tinh thần đâu mà học Phật chứ?

Phải nhân lúc còn trẻ, tinh thần còn tốt, còn sức khoẻ mà mau mau tu hành mới có thể mở mang trí tuệ lớn, tu phúc báo lớn.

Cái gì khỏi tốn tiền mà dùng hoài không hết?

Cúng dường tiền bạc thì luôn có hạn, bố thí vô úy thì không phải ai cũng làm được. Niệm Thánh Hiệu Phật Bồ Tát hồi hướng cho người ta gọi là loại bố thí pháp trong việc bố thí. Lấy mãi không cạn, dùng hoài không hết.

Loại bố thí nhu hòa này vui biết bao mà sao không làm?

Phàm những người có duyên đọc được quyển sách này, tôi đều chúc phúc cho các bạn Niệm Phật bố thí, được phước xuất thế gian.

Nghiên cứu Phật Pháp gặp chỗ khó hiểu thì phải làm sao?

Phật Pháp là tâm pháp, là vật quý của bản thân mình, nên phải hiểu biết hết tất cả mọi thứ. Khi nghiên cứu Phật Pháp mà gặp chỗ khó hiểu là do trí tuệ đã bị phàm tình chướng ngại, che mờ. Chỉ cần gắng công Niệm Phật, lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, dừng dứt phàm tình vọng tưởng, tâm được an định thì liền có ánh sáng trí tuệ, tiếp tục nghiên cứu thì dễ hiểu hơn rồi.

Quý Vị có biết Phật Pháp rất tích cực không?

Phật Pháp đối với pháp cầu xuất thế gian diệt khổ sanh tử, cho chúng sanh vui sướng, trọn thành Phật Đạo là tích cực triệt để. Đối với việc cầu ngũ dục thế gian tài, sắc, danh, thực, thụy thì xem là tiêu cực triệt để. Từ đó có thể nhìn thấu buông bỏ, rất tự tại.

Những người trẻ tuổi!

Quý Vị có biết là mình đã già rồi không?

Nếu thọ mạng của bạn chỉ có hai mươi tuổi, thì bây giờ tuy bạn là thanh niên, nhưng kỳ thực là đã già rồi.

Quý Vị có nghĩ rằng câu Chúc Quý Vị đồng sanh Tây Phương là đang trù ẻo người ta chết không?

Người bình thường khi nghe đến câu nói này tưởng là trù ẻo họ chết, thật ra sanh Tây Phương là trở về nhà cũ của mình. Hào quang, thọ mạng, trí tuệ của Phật A Di Đà là vô lượng, Ngài là đấng cha lành đại từ bi của chúng ta.

Hơn nữa, được sanh đến Tây Phương thì sẽ có Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ giống như Phật A Di Đà. Bởi vậy câu Chúc bạn cùng sanh Tây Phương có thể nói là câu nói tốt lành nhất.

Anh có biết chửi người ta chính là chửi mình không?

Người ta chửi mình, mình cũng chửi người ta, đó là ác khẩu. Chỉ cần anh chắp tay nói với họ một câu A Di Đà Phật thì đây là tu thiện khẩu, tự nhiên hóa giải mọi chuyện thị phi, an vui biết bao. 

Nếu anh chửi lại thì đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục chửi bới, chẳng những mắng chửi Cha Mẹ mình, mà còn chửi luôn tám đời ông bà mình. Anh thấy không. Chửi người ta chẳng khác nào chửi mình vậy.

Trích từ: Pháp ngữ của hòa thượng Diệu Liên
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân, Thượng Tọa Thích Hằng Đạt Tải Về
2 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
3 Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
4 Tịnh Độ Pháp Ngữ, Nhiều Dịch Giả Tải Về
5 Liên Tông Bảo Giám, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
6 Liên Trì Cảnh Sách, Thượng Tọa Thích Quảng Ánh Tải Về

Giải Thích Các Điều Nghi Hoặc
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường

Rộng Nhiếp Các Giáo
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Gia Đình Phật Tử