Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Duc-Phat-Noi-Phap-Niem-Phat-Cho-Phu-Vuong

Đức Phật Nói Pháp Niệm Phật Cho Phụ Vương
Đại Sư Ưu Đàm | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch

Kinh Bảo Tích nói: "Phụ vương Tịnh Phạn đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chắp tay bạch Phật rằng:  
 
-    Bạch Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo của chư Phật?  
 
Đức Phật đáp:  
 
-    Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay Phụ vương nên niệm Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, thường siêng năng tinh tấn thì sẽ được đạo của chư Phật.  
 
Phụ vương hỏi: 
 
-    Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sinh đều là Phật?  
 
Đức Phật đáp:  
 
-    Tất cả pháp không sinh, không dao động, không lấy bỏ, không tướng mạo, không tự tánh. Phụ vương nên ở trong pháp Phật ấy mà an trụ tâm mình, đừng tin nơi người khác!  
 
Khi ấy, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người dòng họ Thích nghe nói về pháp này, ai nấy đều tin hiểu hoan hỷ, tỏ ngộ Vô sinh nhẫn". 
 
Đức Phật mỉm cười nói bài kệ rằng:  
Dòng Thích trí quyết định 
Thế nên trong Phật pháp 
Tâm quyết tin an trụ 
Sau khi mạng chung rồi 
Được sinh cõi An Lạc Gặp Phật A Di Đà 
Vô úy thành Bồ đề. 
 


Trích từ: Liên Tông Bảo Giám