Phật Học Vấn Đáp


Không đạt được nhất tâm bất loạn có thể được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 387

8/6/2022 9:35:42 AM
Vãng sanh có chín phẩm, có biên địa. Nhất tâm thì sanh lên thượng phẩm, còn những phẩm vị khác thì tùy theo trình độ tu học mà an định theo thứ lớp. Nhưng muốn vãng sanh thì đặt tiêu chuẩn cao nhất để phấn đấu tu học, cho nên luôn hướng đến thượng phẩm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật