Phật Học Vấn Đáp


Tâm người chưa thành thục, trăm người được một hai người thành công. phương pháp kiêm tu này ra sao?
Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Phật A Di Đà, dạy người chuyên niệm danh hiệu Phật để vãng sanh Tây phương. Nếu như kiêm tu, tâm người chưa thành thục, trăm người được một hai người thành công. Phương pháp kiêm tu này ra sao?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 533

8/6/2022 8:27:57 AM
Phật pháp tuy có mười tông phái, quy nạp lại thành hai môn, đó là nghiên cứu kinh giáo và hành trì. Thiền, Mật và Tịnh đều thuộc về hành trì. Lời dạy ngài Thiện Đạo chuyên về tu tập pháp môn Tịnh độ. Kiêm có nghĩa là ngoài tu Tịnh độ còn kèm thêm tu Thiền và tu Mật.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
A Di Đà        Tây Phương        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật