Phật Học Vấn Đáp


Phật dạy ta bà là khổ, tây phương là lạc, tại sao chúng sanh giữ lấy cái khổ mà bỏ cái lạc?
Phật dạy Ta bà là khổ, Tây phương là lạc, tại sao chúng sanh giữ lấy cái khổ mà bỏ cái lạc?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 543

8/6/2022 8:24:37 AM
Chúng sanh chìm đắm trong ngũ dục, lấy khổ làm vui, thói quen từ vô lượng kiếp, khó bỏ được liền trong một lúc. Chúng ta đối với lời dạy của Phật chưa có đủ niềm tin, thế giới Cực lạc lại chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên mãi hoài chấp mê chưa ngộ. Giống như con muỗi thích mùi hôi thối, xưa nay chưa tiếp xúc hương thơm chiên đàn.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Hộ Pháp        Tây Phương        Chúng Sanh        Ta Bà       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật