Phật Học Vấn Đáp


Mỗi ngày đều niệm trăm biến chú đại bi, chú vãng sanh. như vậy mạng chung có được vãng sanh không?
Mỗi ngày đều niệm trăm biến chú Đại bi, chú Vãng sanh, chú Công đức bảo sơn và bảy biến chú Lăng nghiêm; rồi thêm một biến kinh Địa tạng, kinh A Di Đà, văn Sám hối với tám mươi tám danh vị Phật, Phẩm Phổ môn và Tâm kinh. Như vậy mạng chung có được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 444

8/6/2022 8:16:53 AM
Không cần phải tu niệm nhiều kinh pháp như thế. Liên quan đến vấn đề vãng sanh chỉ cần một câu Nam mô A Di Đà Phật. Nếu có thời gian tăng thêm niệm Phật. Các kinh khác chỉ cần niệm một biến thôi; còn niệm chú Vãng sanh một trăm biến như trước.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Địa Tạng        Hư Vân        Lăng Nghiêm        Công Đức        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật