Phật Học Vấn Đáp


Nếu như chỉ hành thiện mà không niệm phật thì có thể được vãng sanh hay không?
Niệm Phật vãng sanh Tây phương là mục đích thoát ly sanh tử luân hồi. Nếu như chỉ hành thiện, bố thí, kính Phật, kính thần mà không niệm Phật thì có thể được vãng sanh hay không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 431

8/6/2022 8:14:57 AM
Bốn vấn đề ông vừa hỏi chỉ là thiện nghiệp hữu lậu, chỉ được phước báo. Gieo nhân nào thì có quả đó, không có nhân niệm Phật thì làm sao có quả vãng sanh? Có một số người tự mãn nghĩ rằng nhận thức của mình cũng là nhận thức của người khác, thực chất đó là do học Phật mà không hiểu tới nơi tới chốn, chỉ là làm người tốt, làm việc tốt mà thôi. Nếu có quan niệm như thế thì kết quả của họ chỉ đạt được phước báo cõi trời người, chưa thoát ly luân hồi, khó tránh khỏi đọa lạc.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Sanh Tử        Tây Phương        Bố Thí        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật