Phật Học Vấn Đáp


Tại sao a di dà phật đã độ chúng sanh mười kiếp rồi mà chúng sanh càng ngày càng nhiều?
A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã mười kiếp, tại sao đã độ chúng sanh mười kiếp rồi mà chúng sanh càng ngày càng nhiều?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 381

8/6/2022 6:09:42 AM
Hư không vô tận, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận. Chúng sanh trong lục đạo qua lại không chướng ngại, không chỉ chúng sanh trong địa cầu chúng ta sanh ở trong thế giới này, hay chúng sanh ở thế giới khác chỉ sanh ở thế giới khác. Chúng ta sanh ở địa cầu nhỏ bé này làm sao biết được vô số chúng sanh trong cả đại thiên thế giới!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
A Di Đà        Chúng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật