Phật Học Vấn Đáp


Đức phật đã nhức đầu ba ngày. vậy niệm phật làm sao mà diệt tội?
Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích, còn sau khi thành Phật Đức Phật đã nhức đầu ba ngày, như vậy đều không thể thoát khỏi nhân quả. Vậy niệm Phật làm sao mà diệt tội?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 485

8/5/2022 5:05:41 PM
Quan hệ nhân quả có ngàn đầu vạn mối, ví như giết người thì đền mạng, mắc nợ thì phải trả, đó là nguyên tắc cơ bản. Nhưng có chống thì có gãy, có phạt thì có giải, nhất định phải từ nơi việc mà luận việc, không nên cố chấp một phía. Nhưng điều ông hỏi không phải ở trong phạm vi này. Nên phải biết nghiệp chướng vốn là không, phàm tình đốn tiêu mới đắc Phật quả. Tại sao ngay sau khi thành Phật còn có đạo lý nghiệp chướng? Ví dụ, trăng rằm không khuyết mới gọi là tròn, đã gọi là tròn thì chắc chắn không gọi là khuyết nữa rồi. Điều bạn nói thuộc kinh văn nào? Mục đích thuyết minh nhân quả không phải là giả. Đức Phật hiện thân thuyết pháp, đó không phải là thọ báo chân thật của Ngài sao? Như tám tướng thành đạo cũng không ngoài cổ Phật thị hiện thuyết pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni qua vô lượng kiếp đã thành Phật rồi

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật