Phật Học Vấn Đáp

Trong lúc quan hệ vợ chồng, tâm phát khởi niệm phật thì nên quán tưởng thế nào?
Người tại gia lập gia đình sanh con đẻ cháu, duy trì nòi giống đời sau. Quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên danh hiệu khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động, đây chính là không niệm mà tự động niệm. Ngay chỗ mà ba nghiệp không sạch sẽ, Thánh hiệu tự nhiên xuất hiện, thì nên quán tưởng thế nào? Những vấn đề giống như thế trước đây không dám viết thư hỏi thầy vì sợ sự hỏi đáp này làm ô nhiễm việc học Phật pháp. Nhưng mà nghĩ đến người sau này có thể gặp những vấn đề như thế, những bạn đạo khác cũng gặp vấn đề như thế, cho nên mạo muội thẳng thắn mà thưa hỏi, cầu xin thầy chỉ dạy.

7/28/2022 12:59:40 PM
Với bối cảnh như vậy mà không quên tịnh niệm, có thể biết thường ngày dụng công rất sâu. Mục đích tránh đi sự không cung kính thì nên nhanh chóng chuyển niệm, có thể quán tưởng hoa sen, cây báu, lầu các, ao vàng. Như vậy tuy chỗ uế mà không mất tịnh niệm, giống như hoa sen mọc ở ao hồ mà không bị nhiễm bùn nhơ, thì không có vấn đề là không cung kính. Mong đạo hữu có thể lãnh hội ý nghĩa đó.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Nghiệp        Học Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp