Phật Học Vấn Đáp


Tại sao phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 414

9/9/2022 3:48:37 PM
Đọc Kinh Vô Lượng Thọ mới biết tại sao phải Niệm Phật, những quả báo tốt nhận được sau này như thế nào. Quyển Thượng của Bộ Kinh này nói về Quốc Độ của Phật A Di Đà được thành tựu như thế nào, khiến chúng ta hân hoan cầu về Cực Lạc. Quyển Hạ toàn bộ nói về cái khổ của thế gian, khiến chúng ta chán ghét muốn lìa xa cõi Ta Bà, nhất định phải cầu sanh Tây Phương.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Tụng Kinh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật