Phật Học Vấn Đáp

Nghiên cứu Phật Pháp gặp chỗ khó hiểu thì phải làm sao?

9/9/2022 9:08:12 AM
Phật Pháp là tâm pháp, là vật quý của bản thân mình, nên phải hiểu biết hết tất cả mọi thứ. Khi nghiên cứu Phật Pháp mà gặp chỗ khó hiểu là do trí tuệ đã bị phàm tình chướng ngại, che mờ. Chỉ cần gắng công Niệm Phật, lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, dừng dứt phàm tình vọng tưởng, tâm được an định thì liền có ánh sáng trí tuệ, tiếp tục nghiên cứu thì dễ hiểu hơn rồi.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 . Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng ThưCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi