Phật Học Vấn Đáp


Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sau này có phải trả nghiệp không?
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ | Xem: 511

8/25/2022 7:41:29 PM
1. Hiện đời.   
 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: “Niệm một câu Phật hiệu, diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sinh tử”. Nhị tổ Thiện Đạo đại sư nói: “Niệm một câu Phật hiệu, hưởng được tám mươi kiếp công đức vi diệu”. 
Người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm mỗi ngày tự tánh tự niệm từ sáu vạn đến mười hai vạn câu. Hành trì suốt đời như vậy thì tội diệt, phước sanh nhiều vô số kể. 

2. Tương lai. 

Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là chúng ta mang theo một ít nghiệp còn lại mà vãng sanh. Về Cực Lạc, nghiệp ta vẫn còn y nguyên (chủng tử nghiệp vẫn còn tiềm phục trong tạng thức) nhưng nơi đó không còn duyên để chúng khởi hiện hành. Nhờ công đức tu hành chuyển hóa nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu hết. Nếu chúng ta ở Cực Lạc tu hành cho đến ngày thành Phật, thì bấy giờ coi như tiêu sạch nghiệp (Nếu còn chăng cũng là rất ít không đáng kể, như Đức Thế Tôn bị chảy máu chân, bị nhức đầu, phải ăn lúa ngựa). Bằng như khi đắc Vô sanh pháp nhẫn, liền trở về Ta bà độ sanh. Trong khi hành Bồ tát hạnh, tùy duyên bình đẳng cứu độ chúng sanh (đối với ân nhân là báo ân, đối với chủ nợ là trả nợ) Bồ tát làm mà như không làm (không chấp trước việc đã làm). Như vậy trả hay không trả không thành vấn đề nữa. 
 

Trích từ:  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Vãng Sanh        Nghiệp       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật