Phật Học Vấn Đáp

Tâm này buông lung đã lâu, tuy dùng câu niệm Phật thu nhiếp tạm được lại mất. Làm sao giữ gìn?

8/18/2022 6:54:30 PM
Ví như nơi phản nghịch đã lâu, một trận đánh không thể thành công. Chỉ cần kiên trì dũng mãnh không thối lui, đợi đến lúc tâm địa tỏ sáng tự nhiên, một khi được là được mãi mãi.
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vựng Ngữ. Đại Sư Liên Trì | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Minh Thành


Thẻ
Niệm Phật        Buông       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp