Phật Học Vấn Đáp


Con nghe kinh nửa giờ thì đã bị buồn ngủ, xin hỏi Lão pháp sư làm sao để khắc phục được ?
Học trò ngồi nghe Kinh và tụng Kinh nửa giờ thì đã bị buồn ngủ, xin hỏi Lão pháp sư làm sao để khắc phục được ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 474

8/14/2022 6:33:36 AM
Đây là hôn trầm rất nặng, cũng là vô minh rất nặng. Phương thức giải quyết vấn đề này, từ xưa đến nay, Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta lạy Phật. Bạn có thể mỗi ngày lạy một ngàn lạy, đây là khởi đầu. Sau khi lạy được một thời gian thì bạn có thể tăng số lần niệm Phật, lạy Phật, đến sau cùng nâng lên đến mỗi ngày lạy ba ngàn lạy, bạn sẽ không bị buồn ngủ nữa, nghiệp chướng sẽ có thể tiêu trừ. Đây là một phương pháp rất tốt, lạy Phật, niệm Phật, ngay cả Kinh cũng không cần tụng, niệm A Di Đà Phật là được. Niệm một câu A Di Đà Phật thì lạy một lạy, hoặc là niệm ba tiếng, niệm mười tiếng đều được, bạn thích phương thức nào thì dùng phương thức đó, dùng phương pháp lạy Phật.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Tụng Kinh        Thập Niệm       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật