Phật Học Vấn Đáp


Vì sao bị quên đi ký ức khi xưa, còn phải giác ngộ lại ?
Đại sư Ấn Quang vốn là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, không đi qua cầu Nại Hà, cũng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì sao bị quên đi ký ức khi xưa, còn phải giác ngộ lại ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 538

8/14/2022 6:31:44 AM
Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, cảnh giới của các Ngài thì phàm phu không thể nào tưởng tượng được, những nghi vấn này của bạn tốt nhất là đi hỏi Pháp sư Ấn Quang. Đại Thế Chí Bồ Tát đã sớm thành Phật rồi, Ngài thừa nguyện tái lai, giống như diễn kịch vậy, Ngài ở trên sân khấu biểu diễn, khi bạn ra sau sân khấu thì hoàn toàn không như vậy.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Ấn Quang        Thế Chí        Bồ Tát       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật