Phật Học Vấn Đáp

Nếu niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sanh, có thể ghi chép, quay phim để làm chứng chuyển được không?
Nếu niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sanh, có thể ghi chép, quay phim để làm chứng chuyển được không? Có thể lưu thông không? Khi nào thì lưu thông?

8/13/2022 11:00:08 AM
Điều này cũng không nhất định. Thật sự biết trước ngày giờ thì có thể ghi chép, nếu có thiết bị quay phim thì có thể làm. Còn việc lưu thông, phải xem nhân duyên, bạn đang ở Malaysia. Pháp luật quốc gia của Malaysia, đây là đất nước Hồi giáo, chúng ta biết Hồi giáo Malaysia rất nghiêm khắc, đối với hoạt động tôn khác khác đều hạn chế rất nghiêm. Phật tử chỉ có thể hạn chế ở trong chùa chiền Phật giáo, ở nơi khác đều không thể được, điều này nhất định phải tuân thủ, bạn lưu thông có hạn chế. Đến việc khi nào lưu thông, thì phải xem thời tiết nhân duyên, điều này không thể định cho nó được, vẫn là biết linh hoạt thì tốt hơn.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp