Phật Học Vấn Đáp

Động vật chết rồi có đầu thai chăng?
Ðộng vật chết rồi có đầu thai chăng?

8/7/2022 8:31:06 PM
Chúng cũng đầu thai tương tự như loài người vậy. Thí dụ như có người kiếp này là người Trung Hoa, kiếp sau là người Mỹ, kiếp sau nữa lại là người Nhật..., thì động vật cũng thế, cũng "di dân" y như vậy. Ðộng vật cũng có tánh linh, và tánh linh của chúng cũng có thể luân chuyển; song tùy nơi nghiệp lực, hành vi và tư tưởng mà có sai biệt.

Trích từ:  Hoa Sen Ngày Xuân. Hòa Thượng Thích Tuyên HóaCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp