Tác Giả

Tiến Sĩ Viên Hoành Đạo


Bộ Loại,

Như Lai đã thuyết giảng giáo lý có đến vô vàn pháp môn. Trong kinh có khi Phật nói ra một vấn đề hoặc nói ra do một nhân duyên nào đó. Những điều.... Xem Tiếp

Cõi Nước,

Pháp thân bình đẳng y báo, chánh báo đan xen lẫn nhau. Mười phương cõi Phật nhơ, sạch không có sai biệt. Chỉ vì hạnh nghiệp của chúng sinh bất đồng.... Xem Tiếp

Duyên Khởi,

Kẻ thích ngửi mùi hôi tanh thì không nhớ nghĩ đến hương thơm chiên đàn. Nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ vì chẳng có tâm niệm chán bỏ mùi hôi.... Xem Tiếp

Giáo Tướng,

Giáo lý thâm sâu trong Đại tạng cũng như đồ vật chứa hư không. Hư không thì không có hình tướng mà đồ vật lại có hình dáng vuông, tròn. Khi trừ bỏ.... Xem Tiếp

Kiến Võng,

Tất cả các mê lầm, điên đảo đều phát khởi từ kiến chấp. Hễ dẫm chân lên đó thì chính là dẫm chân lên rừng rậm phiền não. Hễ đắm chìm trong đó thì.... Xem Tiếp

Lý Đế,

Ngay nơi tánh tức là tướng. Vậy thì tánh, tướng chẳng phải có, chẳng phải không; cánh cửa lý, sự cũng không có trở ngại . Cho nên, lời nói khẳng.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tây Phương Hiệp Luận

Quyển Tây Phương hiệp luận mà quý vị đang có trong tay là quyển sách chuyên khảo về pháp môn Tịnh.... Xem Tiếp

Tây Phương Hợp Luận

Hương Quang Tử chùa ở Khiêu sơn, tu tập Tịnh độ. Có một thiền nhân bước đi khoan thai, ánh nhìn rộng.... Xem Tiếp