Thượng Tọa Thích Hằng Đạt

1. Bài Tựa Về Tịnh Độ Chỉ Quy
2. Bồ Tát Địa Tạng Phát Đại Thệ Nguyện
3. Chớ đợi đến già mới học đạo mộ phần đầy cả thiếu niên
4. Cư Sĩ Tại Gia Thọ Năm Món Dục Lạc Nồng Hậu Cội Rễ Phiền Não Sâu Dày
5. Đại Sư Hám Sơn Khai Thị Đại Chúng
6. Đức Phật trụ thế thuyết pháp lợi sanh khiến bốn chúng đều được đắc độ
7. Được Thân Người Là Khó
8. Giới luật là nền tảng căn bản của Phật pháp
9. Khai Thị Cho Thiền Nhân Huệ Cảnh
10. Khai Thị Cho Tịnh Chi
11. Khai Thị Tham Thiền Thiết Yếu
12. Khai Thị Về Những Điếm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
13. Khai Thị Về Tịnh Độ
14. Không Rời Được Ba Nhu Cầu Ăn Mặc Chỗ Ở
15. Là Đệ Tử Phật Phải Y Giáo Phụng Hành
16. Luận Về Sự Cảm Ứng
17. Luận Việc Thành Đạo Rất Dễ Nhưng Muốn Trừ Vọng Tưởng Lại Rất Khó
18. Nếu Bàn Về Việc Hành Trì Thì Không Ngoài Bốn Chữ
19. Nghiêm Trì Giới Luật
20. Người Học Đạo Trước Hết Phải Quyết Định Phát Khởi Ý Chí Tu Hành Dài Lâu
21. Người Xuất Gia Phải Hội Đủ Những Điều Kiện Sau
22. Nhân Quả Thiện Ác Trên Thế Gian Đều Theo Nhau Như Bóng Với Hình
23. Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
24. Phải Hiểu Rõ Sự Niệm Phật
25. Pháp Của Phật Có Thiên Kinh Vạn Luận
26. Pháp Môn Tịnh Độ
27. Phật Dạy Rằng Pháp Ở Trên Và Dưới Ba Cõi Chỉ Do Một Tâm Tạo Tác
28. Phật Thuyết Đại Tạng Kinh Không Ngoài Giảng Giải Hai Chữ Nhân Qủa
29. Quyết Định Hành Trì Một Pháp Môn
30. Rời Tham Dục Được Tịch Tĩnh Là Điều Quan Trọng Nhất
31. Sau Khi Phật Diệt Độ Pháp Trụ Thế Gian Có Ba Giai Đoạn
32. Sống Trong Ba Cõi Chịu Luân Hồi Sáu Đường
33. Sự Thiết Yếu Của Việc Niệm Phật Cùng Tham Thiền
34. Tất Cả Nghiệp Hạnh Ở Thế Gian Đều Là Vô Thường
35. Tham Thiền Cùng Niệm Phật
36. Thế nào là đạo...?
37. Thư Đáp Đức Vương
38. Tin Sâu Lý Nhân Quả
39. Tín Tâm Kiên Cố
40. Tịnh Độ Chỉ Quy
41. Toàn Bộ Ba Tạng Không Ngoài Giới Định Huệ
42. Tu đạo nói khó thì rất khó bảo dễ thì cũng rất dễ
43. Tu Hành Trong Phật Thất Qúy Tại Nhất Tâm
44. Vì Sao Thiết Lập Pháp Môn Tịnh Độ...?
45. Vì Vọng Tưởng Không Đoạn Nên Sanh Tử Không Cùng Tận
No Record Found
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Tinh VânKhi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ. Miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất đặng. Nếu bạn không có lòng muốn tu, thì làm sao niệm Phật (cho thành công)?
Hòa Thượng Quảng Khâm