Những thức ăn chúng ta thường dùng phải nên cẩn thận để ngừa trúng độc.  Nên biết phương pháp giải độc có hiệu quả nhất là tâm thanh tịnh, tâm đại từ đại bi.  Ðem bất cứ độc dược nào cho Phật, Bồ Tát cũng chẳng tạo nên tác dụng gì hết, nguyên nhân là ở chỗ nào?  Vì tâm quý ngài thanh tịnh, từ bi.  Thế nên tâm từ bi là thuốc giải độc công hiệu nhất.  Còn chúng ta khi khởi tâm động niệm gì cũng tự tư tự lợi nên rất dễ bị những chất độc này cảm nhiễm.

Gần đây chúng tôi nhìn thấy một số người nhất tâm chuyên chú, bất kể là già hay trẻ (lão cư sĩ Lưu Thừa Phù chín mươi mấy tuổi là thí dụ rõ ràng nhất), bạn hãy xem sự biến hóa trên thân thể, trên tinh thần, tướng mạo của họ.  Ðiểm này chứng minh những gì Phật nói đều chẳng giả, đó gọi là chứng chuyển, một trong tam chuyển pháp luân -- chứng chuyển là làm chứng minh [8].  Thế nên chúng ta muốn thân thể khoẻ mạnh, muốn được ít bịnh, ít phiền não, nếu chẳng tu tâm thanh tịnh, chẳng tu tâm từ bi thì chẳng có cách gì làm được hết.
_________
8. (học vi nhân sư, hành vi thế phạm)
 
Trích từ: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Tu Thanh Phước
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Tâm Thanh Tịnh
Hòa Thượng Thích Tịnh Không