Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Le-Kinh-Bo-Tat-Dia-Tang-Duoc-Loi-Ich

Lễ Kính Bồ Tát Địa Tạng Được Lợi Ích
Pháp Sư Tâm Nhiên | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Pháp Chánh

Phẩm Địa Thần Hộ Pháp trong Kinh Địa Tạng nói: “…Trong đó vẽ hình, hoặc tạc tượng Bồ Tát Địa Tạng, bằng vàng, bạc, đồng, sắt, rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ bái, tán thán thì người đó được mười điều lợi ích: Một là đất đai mầu mỡ, hai là nhà cửa luôn được bình an, ba là người mất được sanh lên trời, bốn là người sống được tăng tuổi thọ, năm là cầu chi được nấy, sáu là không bị nạn nước lửa, bảy là không bị hao tổn, tám là không còn ác mộng, chín là được quỷ thần bảo hộ, mười là thường gặp nhân duyên tu thánh đạo.

Phẩm Phó Chúc Người Trời trong Kinh Địa Tạng nói: “ Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, thấy hình tượng Bồ tát Địa Tạng, và nghe kinh này, nhẫn đến đọc tụng, dùng hương hoa, thức ăn, y phục, trân báu bố thí, cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng, lễ bái, thì người đó được hai mươi tám điều lợi ích:

1/ trời, rồng thường hộ trì,
2/ quả lành ngày thêm lớn,
3/ tăng trưởng nhân lành Vô thuợng,
4/ không thoái đạo Bồ đề,
5/ ăn mặc dồi dào đầy đủ,
6/ không bị bệnh tật,
7/ không bị nạn nước lửa,
8/ không bị nạn trộm cướp,
9/ mọi người đều kính trọng,
10/ quỷ thần hộ vệ giúp đỡ,
11/ chuyển thân nữ thành nam,
12/ làm con gái vua chúa, quý tộc,
13/ thân tướng xinh đẹp,
14/ thường sanh cõi trời,
15/ thưòng sanh làm vua chúa,
16/ có túc mạng thông,
17/ mọi sự mong cầu đều toại ý,
18/ quyến thuộc vui vầy,
19/ tránh mọi tai ương,
20/ không đọa ác đạo,
21/ đến đâu cũng không bị trở ngại,
22/ chiêm bao an ổn,
23/ tổ tiên được xa lìa sự khổ,
24/ sanh vào chỗ an lạc,
25/ chư thánh hiền khen ngợi,
26/ thông minh lanh lợi,
27/ giàu lòng từ mẫn,
28/ rốt ráo thành Phật.
 
Trích từ: Truyện Linh Ứng Của Địa Tạng Vương Bồ Tát
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
2 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
3 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
4 Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
5 Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
6 Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Pháp Chánh Tải Về
7 Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Pháp Chánh Tải Về
8 Mười Điều Tâm Niệm, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Tải Về
9 Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Di Lặc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Tải Về

Bồ Tát Địa Tạng Phát Đại Thệ Nguyện
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân

Linh Cảm Của Địa Tạng Bồ Tát
Đại Sư Hoằng Nhất