Phật Học Vấn Đáp

Lúc niệm phật có thể quán tưởng tượng phật không?
Lúc niệm Phật có thể quán tưởng tượng Phật không?

8/6/2022 10:04:22 AM
Niệm Phật và quán tượng Phật đương nhiên là rất tốt, nếu không quán mà chỉ dùng phương pháp miệng niệm và tai nghe tiếng niệm Phật cũng rất thành tựu. Trong khi tụng kinh A Di Đà vừa quán cảnh giới trong kinh, tụng xong rồi và niệm Phật thì không cần phải quán.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp