Phật Học Vấn Đáp


Đối với người không có tín ngưỡng, hay không phải Phật giáo, có thể thực hành trợ niệm không?
Đối với người không có tín ngưỡng, hay không phải là tín đồ Phật giáo, có thể thực hành trợ niệm không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 799

8/6/2022 9:33:57 AM
Đã nói trợ niệm, đương nhiên người đó thuộc người tu học pháp môn Tịnh độ. Nếu như bản thân người đó không tin, thậm chí còn ngạo mạn sỉ nhục Phật pháp, niệm Phật không có tác dụng nhiều. Người ấy chết xong thì đọa sáu đường luân hồi, vì năng lực cảm ứng quá ít. Nếu vì họ mà niệm Phật cũng không gọi là trợ niệm. Đó chỉ gọi là siêu độ, nương vào Phật lực giúp cho người đó gieo trồng căn lành, sau này dĩ nhiên có kết quả.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Trợ Niệm        Phật Giáo       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật