Phật Học Vấn Đáp

Người không trồng chủng tử ác, sau này đến lúc lâm chung, phật a di đà có từ bi tiếp dẫn họ hay không?
Thức thứ tám của chúng ta chứa đầy đủ chủng tử của mười pháp giới, tu tịnh thì nhất định đắc tịnh quả. Nếu như có người tu thiện, suốt đời tín ngưỡng Cơ đốc giáo, niệm niệm không nhập địa ngục, cầu sanh Thiên đường. Như vậy người này không trồng chủng tử ác, sau này đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà có từ bi tiếp dẫn họ hay không?

8/6/2022 8:09:37 AM
Trồng dưa được dưa, lý giảng chưa thông! Vãng sanh Tây phương là phải đủ ba tiêu chuẩn: Tín, Nguyện và Hành. Nếu như thiếu một thì không thể cảm ứng nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Phật tuy từ bi, nhưng chúng sanh không có nguyện vọng vãng sanh Tây phương thì không thể tiếp dẫn.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Lâm Chung        Giới        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi