Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật là hình thức, vãng sanh chỉ là giả thiết. vậy làm sao giải thích cho họ hiểu?
Người chưa tin Phật pháp thường nói rằng niệm Phật là hình thức, vãng sanh chỉ là giả thiết. Vậy làm sao giải thích cho họ hiểu?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 416

8/6/2022 6:13:08 AM
Ông nên xem hạng người nào nói. Nếu họ theo tín ngưỡng thiên thần giáo thì có thể hỏi lại họ rằng thiên thần có phải là giả thiết không? Nếu họ có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thì có thể hỏi họ rằng Tổ tiên có phải là giả thiết không? Nếu cả hai tín ngưỡng mà họ không tin, chính họ là hạng người tà kiến, chấp vào lý thuyết đoạn diệt, thì Phật độ chưa được, huống gì vài lời khuyên của ông!

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật